OZNAMY


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11. januára 2021

Vyučovanie po vianočných prázdninách sa začína v pondelok 11. januára 2021, dištančným spôsobom (škola zostane zatvorená).

Všetci žiaci školy (1. až 9. roč.) budú doma, vzdelávanie bude prebiehať formou on-line hodín podľa pripraveného rozvrhu, prostredníctvom aplikácie MS Teams.

( Návod na používanie MS Teams: https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE )


Oznam o zákaze vstupu do budovi a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 1. Škola bude naďalej otvorená od 7.00 hod.
 2. Vyučovanie na I. stupni ZŠ ( 1. – 4. ročník) bude prebiehať do 11.10 hod.
 3. ŠKD bude v prevádzke len do 16.00 hod.
 4. Žiaci II. stupňa budú vzdelávaní on-line formou cez MS Teams alebo dištančnou formou prostredníctvom EduPage. Rozvrh on-line vyučovania zašle žiakom ich triedny učiteľ.
 5. Žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať ani na online ani na dištančnom vyučovaní, budú povinní preberať si úlohy a vypracované ich odovzdávať na adrese školy v papierovej forme. Neúčasť na vzdelávaní v žiadnej forme, bude považovaná za zanedbávanie starostlivosti o výchovu dieťaťa. Preto Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov so vzdelávaním neodkladne kontaktovali triedneho učiteľa, prípadne riaditeľku školy, aby sa mohlo nájsť primerané riešenie.
 6. Školské stravovanie pre žiakov prvého až štvrtého ročníka je zabezpečené v školskej jedálni.
 7. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 8. Krúžková činnosť aj výučba Základnej umeleckej školy Ivanka pri Dunaji sa až do odvolania prerušuje.
 9. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 10. Žiaci prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorí sa nezúčastnili testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 ÚVZ SR povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.
 11. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 12. Po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 13. V prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid-19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
 14. Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy alebo jej zástupcom a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu v tomto neľahkom období.


Rada školy pri ZŠ v Tomášove – členovia zvolení na funkčné obdobie 2020 – 2024:

 1. Katarína Lukovičová                predseda RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 2. Katarína Tóthová                            delegovaný zástupca zriaďovateľa
 3. Irena Cséfalvayová                         delegovaný zástupca zriaďovateľa
 4. Ladislav Tvaruško                          delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5. Rastislav Charváth                         zvolený zástupca rodičov
 6. Monika Beňová Makkiová            zvolený zástupca rodičov
 7. Erika Kovácsová                             zvolený zástupca rodičov
 8. Silvia Igenyesová                            zvolený zástupca rodičov
 9. Otília Lipková                                  zvolený zástupca pedagógov
 10. Dana Polyáková                               zvolený zástupca pedagógov
 11. Klaudia Árvová                                zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

26.10.2020 Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19


UPOZORNENIE

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Vážení rodičia,
opakované voľby zástupcov rodičov  do Rady školy pri ZŠ, Školská 7 v Tomášove, prebehli elektronicky v termíne od 20.10.2020, 7.00 hod.  do 21.10.2020, 7.00 hod.
21.10.2020 o 9.30 hod. volebná komisia overila výsledky elektronického hlasovania členov Rady školy pri ZŠ v Tomášove.
Počet oprávnených voličov bol 287,  počet dokončených a odoslaných (platných) hlasovacích formulárov bol 159.
Do Rady školy pri ZŠ, Školská 7 v Tomášove, boli na volebné obdobie rokov 2020 – 2024 na základe elektronického hlasovania zvolení nasledovní zástupcovia rodičov:

 1. Rastislav Charvát            
 2. Monika Beňová Makkiová
 3. Erika Kovácsová
 4. Silvia Igenyesová

Ďakujeme všetkým rodičom za účasť na voľbách a všetkým zúčastneným kandidátom ďakujeme za kandidatúru a snahu pomáhať škole.
Zuzana Sarková
Riaditeľka ZŠ


Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove
Vážení rodičia,
dňa 16.10.2020 Volebná komisia skontrolovala a prepočítala výsledky elektronického hlasovania a zistila, že hlasovania sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov.

Predsedkyňa Rady školy pri ZŠ v Tomášove pani Katarína Lukovičová oznamuje, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. sa voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove vyhlasujú za neplatné z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.
Opakované voľby sa uskutočnia 20.10.2020 rovnako – elektronickou formou.

Prosíme Vás o účasť a za vyjadrenie Vašej vôle vopred ďakujeme.
S pozdravom
vedenie školy v zastúpení p. Lukovičovej


Vážení rodičia,
na základe výzvy starostu obce Tomášov a v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z. sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove.
Písomný súhlas s kandidatúrou odovzdalo deväť rodičov našej školy. Z prihlásených bola vytvorená nasledovná kandidátna listina:
1. Rastislav Charvát
2. Silvia Igenyesová
3. Erika Kovácsová
4. Dáša Lépešová
5. Mária Lukácsová
6. Monika Beňová Makkiová
7. Agneša Mikócziová
8. Vladimír Ondrušek
9. Andrea Pallová
Elektronické hlasovanie prebehne nasledovne:
1. škola pošle prostredníctvom EduPage do rodičovského konta link 15.10.2020 ráno
2. kliknutím na tento link sa otvorí elektronický formulár
3. vo formulári kliknite maximálne na štyroch Vami vybraných kandidátov
4. Vašu voľbu odošlite pomocou tlačidla Odoslať
Hlasovať bude možné v priebehu 24 hodín, a to:
od 15.10.2020 (štvrtok ) 8.00 hod. do 16.10.2020 (piatok) 8.00 hod.
Zvolení môžu byť štyria z vyššie uvedených kandidátov. Každá rodina (t.j. len jeden zákonný zástupca) bude mať jeden hlas, bez ohľadu na počet detí na našej škole.
Výsledky hlasovania overia poverení zástupcovia rodičov, zamestnancov ZŠ a zriaďovateľa.
Zoznam zvolených kandidátov následne zverejníme na webovej stránke školy.
Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ

12.10.2020
Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19


Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 26.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2020.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné Informácie k začiatku šk. r. 2020_2021
Priloha 1
Priloha 2


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


OZNAMY šk rok 2019/2020

OZNAMY šk. rok 2018/2019

OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016