OZNAMY


Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove
Vážení rodičia,
dňa 16.10.2020 Volebná komisia skontrolovala a prepočítala výsledky elektronického hlasovania a zistila, že hlasovania sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov.

Predsedkyňa Rady školy pri ZŠ v Tomášove pani Katarína Lukovičová oznamuje, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. sa voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove vyhlasujú za neplatné z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.
Opakované voľby sa uskutočnia 20.10.2020 rovnako – elektronickou formou.

Prosíme Vás o účasť a za vyjadrenie Vašej vôle vopred ďakujeme.
S pozdravom
vedenie školy v zastúpení p. Lukovičovej


Vážení rodičia,
na základe výzvy starostu obce Tomášov a v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z. sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove.
Písomný súhlas s kandidatúrou odovzdalo deväť rodičov našej školy. Z prihlásených bola vytvorená nasledovná kandidátna listina:
1. Rastislav Charvát
2. Silvia Igenyesová
3. Erika Kovácsová
4. Dáša Lépešová
5. Mária Lukácsová
6. Monika Beňová Makkiová
7. Agneša Mikócziová
8. Vladimír Ondrušek
9. Andrea Pallová
Elektronické hlasovanie prebehne nasledovne:
1. škola pošle prostredníctvom EduPage do rodičovského konta link 15.10.2020 ráno
2. kliknutím na tento link sa otvorí elektronický formulár
3. vo formulári kliknite maximálne na štyroch Vami vybraných kandidátov
4. Vašu voľbu odošlite pomocou tlačidla Odoslať
Hlasovať bude možné v priebehu 24 hodín, a to:
od 15.10.2020 (štvrtok ) 8.00 hod. do 16.10.2020 (piatok) 8.00 hod.
Zvolení môžu byť štyria z vyššie uvedených kandidátov. Každá rodina (t.j. len jeden zákonný zástupca) bude mať jeden hlas, bez ohľadu na počet detí na našej škole.
Výsledky hlasovania overia poverení zástupcovia rodičov, zamestnancov ZŠ a zriaďovateľa.
Zoznam zvolených kandidátov následne zverejníme na webovej stránke školy.
Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ

12.10.2020
Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 1. Škola je v prevádzke od 7.00 (príchod od školy) do 16.30 hod.
 2. Od 2.9.2020 v škole prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
 3. Od 13.9.2020 je prevádzka ŠKD zabezpečená od konca vyučovania do 16.30 hod. Ranná prevádzka ŠKD je zrušená.
 4. Školské stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni (žiaci druhého stupňa) a vo výdajni jedla v hale školy (žiaci prvého stupňa). Obed sa vydáva od 11.30 hod. do 14.00 hod.
 5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 6. Skupinová výučba Základnej umeleckej školy Ivanka pri Dunaji, ktorej elokované pracovisko v ZŠ Tomášov, sa na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 až do odvolania prerušuje.
 7. Mimoriadne sa prerušuje záujmové vzdelávanie v škole (krúžky).
 8. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 9. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 10. Po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 11. V prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid-19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
 12. Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy alebo jej zástupcom a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.

UPOZORNENIE

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 26.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2020.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné Informácie k začiatku šk. r. 2020_2021
Priloha 1
Priloha 2


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


OZNAMY šk rok 2019/2020

OZNAMY šk. rok 2018/2019

OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016