OZNAMY


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


Letné prázdniny

od 1.7.2020 do 31.8.2020


Úradné hodiny cez prázdniny:

01.07.2020  –  03.07.2020          od 8:30     do 12:00   hod.

06.07.2020                                      od 8:30     do 12:00   hod.

27.07.2020                                       od 8:30     do 12:00   hod.

03.08.2020                                      od 8:30     do 12:00   hod.

10.08.2020                                      od 8:30    do  12:00   hod.

17.08.2020                                      od 8:30    do  12:00   hod.

24.08.2020   –   28.08.2020      od 8:30      do  12:00   hod.


ORGANIZÁCIA POSLEDNÝCH DNÍ ŠK.R. 2019/2020

Pondelok 29.6. 2020:

  1. stupeň: výchovno-vzdelávací proces prebieha od 7.30 do 11.30 hod., ŠKD je v prevádzke do 16.00 hod.
  2. stupeň:výchovno-vzdelávací proces prebieha od 7.30 do 11.30 hod.

Utorok 30.6.2020:

Otvorenie školy 7.30 hod.
Ukončenie školského roka 2019/2020 a odovzdávanie vysvedčení 7.45 – 8.30 hod. v triedach.
Žiaci vstupujú do školy s rúškom a sprevádzajúce osoby do budovy školy nevstupujú.
Kto nebude mať záujem o obed v tento deň, je potrebné do 26.6. obed odhlásiť v školskej jedálni.


Zápis do 1. ročníka bol ukončený.

Zápis do 1. ročníka ZŠ v Tomášove

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí, a to na základe vyplnenej elektronickej prihlášky.

Prosíme rodičov predškolákov, aby vyplnili elektronickú prihlášku
do 20. apríla 2020.

Zapísané bude len dieťa, ktorého rodičia vyplnia elektronickú prihlášku.

Po vyplnení elektronickej prihlášky bude do Vašej e-mailovej schránky zaslaná správa o zaznamenaní vyplnenej prihlášky. Overenie údajov uvedených zákonnými zástupcami v prihláške a jej podpísanie sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania na základe predložených občianskych preukazov zákonných zástupcov a rodného listu dieťaťa.
Presný termín overovania a ďalšie informácie budú rodičom oznámené e-mailom.

Ak pre svoje dieťa žiadate odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nevypĺňate elektronickú prihlášku, ale
„Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky“. 

Po vyplnení formulára žiadosti je potrebné žiadosť uložiť vo Vašom počítači pod menom Vášho dieťaťa a následne ju odoslať na e-mailovú adresu školy: zstomasov@zstomasov.sk   v termíne   do 20. apríla 2020.

Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je:
1. odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
2. odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP; CŠPP),
3. prípadne aj iné odporučenie.
Tieto odporučenia doručí zákonný zástupca dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, poštou na adresu: Základná škola, Školská 7, 900 44  Tomášov.
Ďalšie informácie budú rodičom zaslané po prijatí žiadostí e-mailom.
Formulár žiadosti TU24.3.2020
Opatrenia ministerstva školstva.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu ostanú
školy zatvorené až do odvolania.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl.
Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku
www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
(12.3.2020)
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období

od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, Obce Tomášov, z dôvodu vysokej chorobnosti detí v škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces
v dňoch 10.03.2020 (utorok) – 16.03.2020 (pondelok).
Vyučovanie sa opäť začína v utorok, 17.03.2020.
Prípadné zmeny budú uverejnené na webovej stránke školy a zaslané žiakom, rodičom a zákonným zástupcom prostredníctvom IŽK.

V Tomášove, 09.03.2020
Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Vážení rodičia,
22.01.2020, v stredu, od 16.30 do 18.00 hod. sa v kmeňových triedach budú konať triedne rodičovské združenia a konzultácie, na ktorých budú triedni učitelia a vyučujúci hodnotiť dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky v 1. polroku šk.r. 2019/2020.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Vedenie ZŠ


Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude 2. septembra 2019 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 27.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2019.


Úradné hodiny cez prázdniny:

01.07.2019  –  04.07.2019          od 8:30     do 12:00   hod.

08.07.2019                                      od 8:30     do 12:00   hod.

15.07.2019                                      od 8:30     do 12:00   hod.

29.07.2019                                      od 8:30     do 12:00   hod.

05.08.2019                                      od 8:30    do  12:00   hod.

19.08.2019                                      od 8:30    do  12:00   hod.

26.08.2019   –   28.08.2019        od 8:30      do  12:00   hod.


Letné prázdniny

od 1.7.2019 do 30.8.2019Výsledky našich žiakov 9. ročníka v testovaní T9 – 2019

Priemerná úspešnosť školy (v %) ___________MAT: 74,2____SJL: 67,3

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer __ MAT: 63,1____SJL:62,3
Rozdiel priem. úsp. školy oproti nár. priem.____ MAT: 11,1____SJL: 05,0


OZNÁMENIE

 Zápis detí do 1. ročníka
 Základnej školy v Tomášove na školský rok 2019/2020

Podľa § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a Š SR  č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole sa na našej ZŠ uskutoční zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2019/2020 v zákonom stanovenom období 1. – 30. apríla:

Dátum:          4. apríl 2019
Čas:                15:00 hod. –  19:00 hod.
Miesto:          ZŠ Tomášov, Školská 7, 900 44  Tomášov

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje v rozsahu určenom Z. z. č 245/2008 §11 ods.6 :
a) o deťoch:
meno a priezvisko; dátum a miesto narodenia; adresa trvalého pobytu a adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu; rodné číslo; štátna príslušnosť; národnosť; údaje o fyzickom a duševnom zdraví; o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky
b) o identifikácii zákonných zástupcov:
meno a priezvisko; adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov;  adresa miesta, kde sa zákonní zástupcovia obvykle zdržiavajú, ak sa nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu; kontakt na účely komunikácie.
Na zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a OP zákonných zástupcov dieťaťa.

Tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa budú v papierovej forme pripravené v čase zápisu pri vstupe do budovy školy.
K zápisu si môžu zákonní zástupcovia priniesť aj vopred vyplnené tlačivá, ktoré budú uverejnené na stránke školy v menu na pravej strane v časti  TLAČIVÁ :
1. Žiadosť o prijatie do 1.roč.
2. Dotazník – zápis do 1.roč.


a v prípade potreby aj:

3. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
(K uvedenej žiadosti je potrebné doložiť:
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež
odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CPPP a P.)

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom                                                                         Mgr. Zuzana Sarková
                                                                                                  riaditeľka školy     Oznámenie o udelení voľna z vyučovania

Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov udeľuje voľno z vyučovania dňa 3.4.2019 žiakom 5. – 8. ročníka ZŠ z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka T9 – 2019.
Obedy v ŠJ je nutné odhlásiť individuálne.

V Tomášove, 2.4.2019
Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna 

Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, v súlade s § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka

udeľuje
 riaditeľské voľno
 dňa 21.11.2018 (streda)

  žiakom 6. – 9. ročníka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, z dôvodu  celoslovenského  testovania  žiakov 5. ročníkov  TESTOVANIE T5-2018.

Obedy v ŠJ je nutné odhlásiť individuálne.

V Tomášove, 16.11.2018                                              Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna 

Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, v súlade s § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka

udeľuje
 riaditeľské voľno
 dňa 29.10.2018 (pondelok)

  žiakom Základnej školy, Školská 7, Tomášov, z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 5.11.2018  (pondelok)
V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda.
V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

V Tomášove, 08.10.2018                                              Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


ZBER PAPIERA

Vážení rodičia, naša škola organizuje v dňoch 24. – 28. septembra 2018 zber papiera. Opäť budú ocenení tí, ktorí prinesú najviac papiera: tak jednotlivci, ako i trieda, ktorá nazbiera najviac papiera na jedného žiaka. Kontajner bude umiestnený na školskom dvore. Ak budete vchádzať autom do areálu školy, prosíme Vás o zvýšenú opatrnosť kvôli bezpečnosti našich žiakov.

Vopred Vám ďakujeme za pomoc životnému prostrediu, aj našej škole.


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3. septembra 2018 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti u vedúcej školskej jedálne, p. Valacsayovej od 27.8.2018 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 4. 9.2018.


OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016