OZNAMY šk. rok 2020/2021

Letné prázdniny

od 1.7.2021 do 31.8.2021


Úradné hodiny cez prázdniny:

01.07.2021  –  02.07.2021            od 8:30     do 12:00   hod.

06.07.2021 – 09.07.2021               od 8:30     do 12:00   hod.

12.07.2021                                        od 8:30     do 12:00   hod.

26.07.2021                                      od 8:30     do 12:00   hod.

02.08.2021                                      od 8:30    do  12:00   hod.

09.08.2021                                      od 8:30    do  12:00   hod.

23.08.2021   –   25.08.2021         od 8:30      do  12:00   hod.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 28. mája 2021

V súlade s rozhodnutím ministra školstva a opatreniami vlády SR  oznamujeme, že Základná škola, Školská 7, Tomášov,
OBNOVUJE vyučovanie pre všetkých žiakov školy
a
prevádzku ŠKD pre žiakov I. stupňa
od 28. mája 2021.


Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 17. – 28. mája 2021

Na základe potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u jedného žiaka, škola postupuje podľa Covid školského semaforu – oranžová fáza.

Riaditeľka školy v rámci prevencie šírenia koronavírusu, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2021/13405:1-A1810, vyhlášky č. 204 Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 10.5.2021, aktuálneho COVID školského semaforu a usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava v spolupráci so zriaďovateľom školy, obcou Tomášov, rozhodla o

mimoriadnom prerušení školského vyučovania v škole o mimoriadnom prerušení prevádzky školského klubu detí v 2. B a 4. A triede

s účinnosťou od 17. do 28. mája  2021.

Riaditeľka školy zabezpečí pre dotknutých žiakov dištančné vzdelávanie formou on-line hodín cez MS Teams.

Ďakujeme za pochopenie.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. mája 2021

1) podmienkou vstupu žiaka do školy bude odovzdanie vyhlásenia o bezinfekčnosti jedného zákonného zástupcu BEZ TESTU (testovania sa nemusí zúčastniť ani zákonný zástupca, ani žiak 2. stupňa).
2) vyučovanie na celej škole bude prebiehať v plnom rozsahu podľa pôvodného rozvrhu, ktorý je zverejnený na EduPage.
3) škola bude otvorená od 7.00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 17.00 hod.
4) podľa platnej Vyhlášky č. 175 Úradu verejného zdravotníctva SR je nariadené pre žiakov v škole riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím rúška, šálu alebo šatky.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 26. apríla 2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 sa od 26.04.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov
celej školy
za nasledovných podmienok:

 1. Pre vstup do školy od pondelka 26.4. je opäť potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom COVID-testu. Preukazovať sa musí jeden zákonný zástupca žiaka 1. stupňa, žiak 2. stupňa a jeden jeho zákonný zástupca.
 2. Pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  – žiak 1. stupňa Príloha 11/a, žiak 2. stupňa Príloha 8/a, ktoré môžete podať aj elektronicky cez EduPage.
 3. Negatívny výsledok COVID testu alebo jednu z výnimiek je potrebné preukázať buď kópiou potvrdenia o vykonaní testu nie starším ako 7 dní, buď potvrdením o očkovaní, buď pozitívnym výsledkom COVID-testu nie starším ako 180 dní, alebo lekárskym potvrdením.
 4. Žiaci a zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu môžu na prekrytie horných dýchacích ciest používať rúška, šál alebo šatku (Vyhláška 175 ÚVZ SR).
 5. Vyučovanie žiakov II. stupňa ZŠ prebieha prezenčne podľa upraveného rozvrhu v odporúčanom rozsahu 4 – 5 vyučovacích hodín denne v rámci adaptačného procesu.
 6. ŠKD je v prevádzke v nezmenenej forme v 6 oddeleniach do 16.00 hod.
 7. v súvislosti s nástupom žiakov 5. až 7. ročníka žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie prihlásili svoje deti na obedy individuálne osobne alebo telefonicky na tel. č. 0245958120 najneskôr do 26.4.2021 do 8.00 hod.
 8. Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpia do školy bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 19. apríla 2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 sa od 19.04.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 8. a 9.ročníkov za nasledovných podmienok:

– zákonný zástupca je povinný zabezpečiť testovanie svojho dieťaťa AG, kloktacím alebo PCR testom a zároveň aj jedného zákonného zástupcu,
– pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (TU) s priloženou kópiou jeho negatívneho COVID testu (je možné predložiť aj elektronicky cez EduPage) a poskytnúť k nahliadnutiu svoj negatívny COVID test,
ZMENA: žiaci a zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu môžu na prekrytie horných dýchacích ciest používať rúška, šál alebo šatku (Vyhláška 175 ÚVZ SR),
– vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníkov prebieha prezenčne podľa upraveného rozvrhu v odporúčanom rozsahu 4 vyučovacích hodín denne (rozvrh zašlú žiakom triedny učitelia).

Organizácia vyučovania:

žiaci 1.stupňa pokračujú v nezmenenej forme prezenčného vyučovania,
ŠKD je v prevádzke v nezmenenej forme v 6 oddeleniach do 16.00 hod.,
ročníky 5. až 7. pokračujú v dištančnej výuke podľa upraveného online rozvrhu,
– vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníkov prebieha prezenčne,
– v súvislosti s nástupom žiakov 8. a 9. ročníkov žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie prihlásili svoje deti na obedy individuálne osobne alebo telefonicky na tel. č. 0245958120 najneskôr do 19.4.2021 do 8.00 hod.


Zápis do 1.ročníka ZŠ v Tomášove

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2021/2022 sa uskutoční nasledovne:

 1. Zákonný zástupca predškoláka vyplní elektronickú prihlášku do 9. apríla 2021
 2. Po spracovaní všetkých podaných prihlášok, dňa 12.apríla 2021, škola prostredníctvom e-mailovej správy oznámi zákonným zástupcom presný termín zápisu (dátum a čas).
  Miesto konania: Základná škola, Školská 7, Tomášov
  Podmienka vstupu: negatívny COVID test oboch zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní
  Účastníci konania: zákonní zástupcovia s dieťaťom
  Predložiť k nahliadnutiu: občianske preukazy zákonných zástupcov, rodný list predškoláka, ak máte – správy z CPPP a P alebo CŠPP.

Prihlasujú sa deti narodené do 31. augusta 2015.
Zapísané bude len dieťa, ktorého rodičia vyplnia elektronickú prihlášku (TU).

Ak pre svoje dieťa žiadate 
ODKLAD začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok,
nevypĺňate elektronickú prihlášku, ale

„Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky“ (TU)

Po vyplnení formulára žiadosti je potrebné žiadosť uložiť vo Vašom počítači pod menom Vášho dieťaťa (napr. Eva Veselá Odklad) a následne ju odoslať na e-mailovú adresu školy: zstomasov@zstomasov.sk,
prípadne ju vytlačiť a podpísanú zaslať poštou na adresu školy, v termíne   do 9. apríla 2021.
K žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je nutné dodatočne doložiť:
1. odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
2. odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP; CŠPP),
3. prípadne aj iné odporučenie.
Tieto odporučenia doručí zákonný zástupca, najneskôr do 15. júna 2021, osobne alebo poštou na adresu školy: Základná škola, Školská 7, 900 44  Tomášov.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 29. marca 2021

V súlade s rozhodnutím ministra školstva a opatreniami vlády SR a na základe výsledkov testovania zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov v Tomášove oznamujeme, že Základná škola, Školská 7, Tomášov,
OBNOVUJE vyučovanie a prevádzku ŠKD pre žiakov I. stupňa
od 29. marca 2021
(pri vstupe do školy je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie o bezinf. zák. zást.).
Žiaci I. stupňa, ktorí sa na základe rozhodnutia zákonných zástupcov nezúčastnia prezenčného vyučovania v škole, budú vzdelávaní zasielaním úloh cez EduPage.
Žiaci II. stupňa ZŠ (5. až 9. roč.) budú naďalej vzdelávaní doma formou on-line hodín podľa platného rozvrhu (ako doteraz), prostredníctvom aplikácie
MS Teams.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 22. – 26. marca 2021

Na základe výsledkov víkendového testovania na COVID-19 sa naša škola dostala do oranžovej fázy Covid školského semaforu. V rámci prevencie šírenia koronavírusu riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa rozhodla o
mimoriadnom prerušení školského vyučovania v škole
pre triedy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B
na tento týždeň, t.j. od 22.3. do 26.3.2021.
Tieto triedy sa budú  vzdelávať dištančne – formou online hodín cez MS Teams.

O prípadnom predĺžení mimoriadneho prerušenia, alebo obnovení prezenčného vyučovania, budeme informovať po konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Ďakujeme za pochopenie.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 8. februára 2021

V súlade s rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 8.2.2021 a podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 77 z 5. februára 2021, na základe výsledkov testovania zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov v Tomášove (pozitivita 0,4 %) a s ohľadom na vyjadrenie záujmu rodičov o prezenčné vyučovanie hlasovaním (59% hlasujúcich má záujem o prezenčné vyučovanie) oznamujeme, že Základná škola, Školská 7, Tomášov, OBNOVUJE vyučovanie a prevádzku ŠKD pre žiakov I. stupňa od 8. februára 2021 (pri vstupe do školy je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zák. zást.).
Žiaci I. stupňa, ktorí sa na základe rozhodnutia zákonných zástupcov nezúčastnia prezenčného vyučovania v škole, budú vzdelávaní zasielaním úloh cez EduPage.

Žiaci II. stupňa ZŠ (5. až 9. roč.) budú naďalej vzdelávaní doma formou on-line hodín podľa platného rozvrhu (ako doteraz), prostredníctvom aplikácie
MS Teams.


Vstup do školy podľa COVID automatu od 8.2.2021


( Návod na používanie MS Teams: https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE )


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11. januára 2021

Vyučovanie po vianočných prázdninách sa začína v pondelok 11. januára 2021, dištančným spôsobom (škola zostane zatvorená).

Všetci žiaci školy (1. až 9. roč.) budú doma, vzdelávanie bude prebiehať formou on-line hodín podľa pripraveného rozvrhu, prostredníctvom aplikácie MS Teams.

( Návod na používanie MS Teams: https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE )

Oznam o zákaze vstupu do budovi a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu


Rada školy pri ZŠ v Tomášove – členovia zvolení na funkčné obdobie 2020 – 2024:

 1. Katarína Lukovičová                predseda RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 2. Katarína Tóthová                            delegovaný zástupca zriaďovateľa
 3. Irena Cséfalvayová                         delegovaný zástupca zriaďovateľa
 4. Ladislav Tvaruško                          delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5. Rastislav Charváth                         zvolený zástupca rodičov
 6. Monika Beňová Makkiová            zvolený zástupca rodičov
 7. Erika Kovácsová                             zvolený zástupca rodičov
 8. Silvia Igenyesová                            zvolený zástupca rodičov
 9. Otília Lipková                                  zvolený zástupca pedagógov
 10. Dana Polyáková                               zvolený zástupca pedagógov
 11. Klaudia Árvová                                zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

26.10.2020 Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19


UPOZORNENIE

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Vážení rodičia,
opakované voľby zástupcov rodičov  do Rady školy pri ZŠ, Školská 7 v Tomášove, prebehli elektronicky v termíne od 20.10.2020, 7.00 hod.  do 21.10.2020, 7.00 hod.
21.10.2020 o 9.30 hod. volebná komisia overila výsledky elektronického hlasovania členov Rady školy pri ZŠ v Tomášove.
Počet oprávnených voličov bol 287,  počet dokončených a odoslaných (platných) hlasovacích formulárov bol 159.
Do Rady školy pri ZŠ, Školská 7 v Tomášove, boli na volebné obdobie rokov 2020 – 2024 na základe elektronického hlasovania zvolení nasledovní zástupcovia rodičov:

 1. Rastislav Charvát            
 2. Monika Beňová Makkiová
 3. Erika Kovácsová
 4. Silvia Igenyesová

Ďakujeme všetkým rodičom za účasť na voľbách a všetkým zúčastneným kandidátom ďakujeme za kandidatúru a snahu pomáhať škole.
Zuzana Sarková
Riaditeľka ZŠ


Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove
Vážení rodičia,
dňa 16.10.2020 Volebná komisia skontrolovala a prepočítala výsledky elektronického hlasovania a zistila, že hlasovania sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov.

Predsedkyňa Rady školy pri ZŠ v Tomášove pani Katarína Lukovičová oznamuje, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. sa voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove vyhlasujú za neplatné z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.
Opakované voľby sa uskutočnia 20.10.2020 rovnako – elektronickou formou.

Prosíme Vás o účasť a za vyjadrenie Vašej vôle vopred ďakujeme.
S pozdravom
vedenie školy v zastúpení p. Lukovičovej


Vážení rodičia,
na základe výzvy starostu obce Tomášov a v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z. sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove.
Písomný súhlas s kandidatúrou odovzdalo deväť rodičov našej školy. Z prihlásených bola vytvorená nasledovná kandidátna listina:
1. Rastislav Charvát
2. Silvia Igenyesová
3. Erika Kovácsová
4. Dáša Lépešová
5. Mária Lukácsová
6. Monika Beňová Makkiová
7. Agneša Mikócziová
8. Vladimír Ondrušek
9. Andrea Pallová
Elektronické hlasovanie prebehne nasledovne:
1. škola pošle prostredníctvom EduPage do rodičovského konta link 15.10.2020 ráno
2. kliknutím na tento link sa otvorí elektronický formulár
3. vo formulári kliknite maximálne na štyroch Vami vybraných kandidátov
4. Vašu voľbu odošlite pomocou tlačidla Odoslať
Hlasovať bude možné v priebehu 24 hodín, a to:
od 15.10.2020 (štvrtok ) 8.00 hod. do 16.10.2020 (piatok) 8.00 hod.
Zvolení môžu byť štyria z vyššie uvedených kandidátov. Každá rodina (t.j. len jeden zákonný zástupca) bude mať jeden hlas, bez ohľadu na počet detí na našej škole.
Výsledky hlasovania overia poverení zástupcovia rodičov, zamestnancov ZŠ a zriaďovateľa.
Zoznam zvolených kandidátov následne zverejníme na webovej stránke školy.
Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ

12.10.2020
Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19


Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 26.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2020.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné Informácie k začiatku šk. r. 2020_2021
Priloha 1
Priloha 2


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby