Novinky


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 19. apríla 2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 sa od 19.04.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 8. a 9.ročníkov za nasledovných podmienok:

– zákonný zástupca je povinný zabezpečiť testovanie svojho dieťaťa AG, kloktacím alebo PCR testom a zároveň aj jedného zákonného zástupcu,
– pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (TU) s priloženou kópiou jeho negatívneho COVID testu (je možné predložiť aj elektronicky cez EduPage) a poskytnúť k nahliadnutiu svoj negatívny COVID test,
ZMENA: žiaci a zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu môžu na prekrytie horných dýchacích ciest používať rúška, šál alebo šatku (Vyhláška 175 ÚVZ SR),
– vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníkov prebieha prezenčne podľa upraveného rozvrhu v odporúčanom rozsahu 4 vyučovacích hodín denne (rozvrh zašlú žiakom triedny učitelia).

Organizácia vyučovania:

žiaci 1.stupňa pokračujú v nezmenenej forme prezenčného vyučovania,
ŠKD je v prevádzke v nezmenenej forme v 6 oddeleniach do 16.00 hod.,
ročníky 5. až 7. pokračujú v dištančnej výuke podľa upraveného online rozvrhu,
– vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníkov prebieha prezenčne,
– v súvislosti s nástupom žiakov 8. a 9. ročníkov žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie prihlásili svoje deti na obedy individuálne osobne alebo telefonicky na tel. č. 0245958120 najneskôr do 19.4.2021 do 8.00 hod.


Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19


Vstup do školy podľa COVID automatu od 8.2.2021

( Návod na používanie MS Teams: https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE )


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 29. marca 2021


Zaujímavé živočíchy
projekty 3.B z PDA

15.04.2021

viac …


Fotografická súťaž  – Envirospektrum

Vyhodnotenie – marec a apríl 2021

viac …


ČITATEĽSKÝ  ORIEŠOK 7 – poznáme finalistov

07.04.2021

viac …


Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo

1.stupeň ZŠ – marec 2021

viac …

_________________________________________________________________

Ocenenie svätého Gorazda
udelené
Ministerstvom školstva SR 
dostal pán učiteľ Mgr. František Mészáros

14.12.2020

viac …


Deň bezpečného internetu

9.2.2021

viac…


Online beseda: „MEDZI NAMI DIEVČATAMI – ČAS PREMIEN“

pre dievčatá 7.A a 7.B – 18.2.2021

viac…


Online beseda: „Na štarte k mužnosti“ 

pre chlapcov 7.A a 7.B  – 18.2.2021

viac…


Online beseda: Dospievam alebo život plných zmien

pre dievčatá 8.A+8.B – 9.3.2021

viac…


   Enviropátračky

    január 2021

    viac …


Online beseda: „Na štarte k mužnosti“

pre chlapcov 8.A + 8.B – 9.3.2021

viac…


Môj jedálny lístok – projekty 3.B z PDA 
09.12.2020   
viac …


Strom života „Enviropátračky“ 

09.12.2020

viac …


Sviatok svätého Mikuláša na našej škole

04.12.2020

viac …


Projekt – ČERVENÉ STUŽKY

30.11.2020

viac…


Jesenný WOCABEE šampionát

21.11.2020

viac …


Bábkoherci z 3.B

14.11.2020

viac …


Medzinárodný deň školských knižníc

27.10. 2020

viac


Deň jablka

21.10.2020

viac …


Preventívny program: Rozvoj sociálnych zručností – 3.B

21.10.2020

viac…


Preventívny program: Predsudky vs. Tolerancia – 8.B

20.10.2020

viac…


Jesenný zber papiera

16.10.2020

viac …


Preventívny program: Ako sa učiť – 5.B

14.10.2020

viac…


Preventívny program: A dosť + Teambuilding – 5.A

13.10.2020

viac…


Project  MY LIFE
ANJ  5.A  1.skupina – 12.10.2020

Najšikovnejší žiaci si pripravili prezentáciu resp. prácu vytvorili vo WORD dokumente. CHVÁLIM! R.Havrilová

viac…

My life  – Timea V.            My life –  Lukáš Š.              My life  – Matúš P.


Seminár LaBáK.net  – vyhodnotenie
Žiaci 3.B z minulého šk.roku získali v celoslovenskom
meradle BRONZOVÉ ocenenie v kategórii E – 3. miesto.

21.09.2020
viac ….


Škola v prírode Hotel Kľak – Fačkovské sedlo 07.09.2020 – 11.09.2020

fotky


Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa kvôli mimoriadnej situácii nieslo v netradičnom duchu – cez školský rozhlas. Všetkých pedagógov a  žiakov privítala pani riaditeľka, prihovorila sa zvlášť deviatakom, keďže ich čaká náročný školský rok, oslovila všetkých nových žiakov, ktorí k nám prestúpili z iných škôl a osobitne oslovila našich nových prváčikov, ktorí sa práve stali školákmi. Všetkým prítomným zaželala úspešný a pestrý nový školský rok. Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 pokračovalo milým príhovorom pána starostu obce Tomášov, Ing. Istvána Pomichala, PhD., ktorý všetkým prítomným zaželal veľa zdravia a úspechov v školských laviciach. Prvý deň v škole potom pokračoval pod taktovkou jednotlivých triednych učiteľov a vychovávateliek.Veríme, že naša škola je pre všetkých príjemným a priateľským prostredím, kde sa budeme radi vracať.


Otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 26.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2020.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné Informácie k začiatku šk. r. 2020_2021
Priloha 1
Priloha 2


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


ARCHÍV

Novinky 2019/2020

Novinky 2018/2019

Novinky 2017/2018