Novinky

Medzinárodný deň školských knižníc

27.10. 2020

viac


Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu.


Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 1. Škola bude naďalej otvorená od 7.00 hod.
 2. Vyučovanie na I. stupni ZŠ ( 1. – 4. ročník) bude prebiehať do 11.10 hod.
 3. ŠKD bude v prevádzke len do 16.00 hod.
 4. Žiaci II. stupňa budú vzdelávaní on-line formou cez MS Teams alebo dištančnou formou prostredníctvom EduPage. Rozvrh on-line vyučovania zašle žiakom ich triedny učiteľ.
 5. Žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať ani na online ani na dištančnom vyučovaní, budú povinní preberať si úlohy a vypracované ich odovzdávať na adrese školy v papierovej forme. Neúčasť na vzdelávaní v žiadnej forme, bude považovaná za zanedbávanie starostlivosti o výchovu dieťaťa. Preto Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov so vzdelávaním neodkladne kontaktovali triedneho učiteľa, prípadne riaditeľku školy, aby sa mohlo nájsť primerané riešenie.
 6. Školské stravovanie pre žiakov prvého až štvrtého ročníka je zabezpečené v školskej jedálni.
 7. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 8. Krúžková činnosť aj výučba Základnej umeleckej školy Ivanka pri Dunaji sa až do odvolania prerušuje.
 9. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 10. Žiaci prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorí sa nezúčastnili testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 ÚVZ SR povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.
 11. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 12. Po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 13. V prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid-19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
 14. Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy alebo jej zástupcom a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu v tomto neľahkom období.


UPOZORNENIE

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

12.10.2020
Aktuálne opatrenia počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19


Bábkoherci z 3.B

14.11.2020

viac …


Deň jablka

21.10.2020

viac …


Preventívny program: Rozvoj sociálnych zručností – 3.B

21.10.2020

viac…


Preventívny program: Predsudky vs. Tolerancia – 8.B

20.10.2020

viac…


Preventívny program: Ako sa učiť – 5.B

14.10.2020

viac…


Preventívny program: A dosť + Teambuilding – 5.A

13.10.2020

viac…


Project  MY LIFE
ANJ  5.A  1.skupina – 12.10.2020

Najšikovnejší žiaci si pripravili prezentáciu resp. prácu vytvorili vo WORD dokumente. CHVÁLIM! R.Havrilová

viac…

My life  – Timea V.            My life –  Lukáš Š.              My life  – Matúš P.


Seminár LaBáK.net  – vyhodnotenie
Žiaci 3.B z minulého šk.roku získali v celoslovenskom
meradle BRONZOVÉ ocenenie v kategórii E – 3. miesto.

21.09.2020
viac ….


Škola v prírode Hotel Kľak – Fačkovské sedlo 07.09.2020 – 11.09.2020

fotky


Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa kvôli mimoriadnej situácii nieslo v netradičnom duchu – cez školský rozhlas. Všetkých pedagógov a  žiakov privítala pani riaditeľka, prihovorila sa zvlášť deviatakom, keďže ich čaká náročný školský rok, oslovila všetkých nových žiakov, ktorí k nám prestúpili z iných škôl a osobitne oslovila našich nových prváčikov, ktorí sa práve stali školákmi. Všetkým prítomným zaželala úspešný a pestrý nový školský rok. Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 pokračovalo milým príhovorom pána starostu obce Tomášov, Ing. Istvána Pomichala, PhD., ktorý všetkým prítomným zaželal veľa zdravia a úspechov v školských laviciach. Prvý deň v škole potom pokračoval pod taktovkou jednotlivých triednych učiteľov a vychovávateliek.Veríme, že naša škola je pre všetkých príjemným a priateľským prostredím, kde sa budeme radi vracať.


Otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 26.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2020.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné Informácie k začiatku šk. r. 2020_2021
Priloha 1
Priloha 2


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


ARCHÍV

Novinky 2019/2020

Novinky 2018/2019

Novinky 2017/2018