Novinky


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 8. februára 2021

V súlade s rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 8.2.2021 a podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 77 z 5. februára 2021, na základe výsledkov testovania zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov v Tomášove (pozitivita 0,4 %) a s ohľadom na vyjadrenie záujmu rodičov o prezenčné vyučovanie hlasovaním (59% hlasujúcich má záujem o prezenčné vyučovanie) oznamujeme, že Základná škola, Školská 7, Tomášov, OBNOVUJE vyučovanie a prevádzku ŠKD pre žiakov I. stupňa od 8. februára 2021 (pri vstupe do školy je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zák. zást.).
Žiaci I. stupňa, ktorí sa na základe rozhodnutia zákonných zástupcov nezúčastnia prezenčného vyučovania v škole, budú vzdelávaní zasielaním úloh cez EduPage.

Žiaci II. stupňa ZŠ (5. až 9. roč.) budú naďalej vzdelávaní doma formou on-line hodín podľa platného rozvrhu (ako doteraz), prostredníctvom aplikácie
MS Teams.


Vstup do školy podľa COVID automatu od 8.2.2021


( Návod na používanie MS Teams: https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE )


Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 1. Škola bude otvorená od 7.00 hod.
 2. Vyučovanie na I. stupni ZŠ ( 1. – 4. ročník) bude prebiehať prezenčnou formou (v škole) do 11.10 hod. Žiaci, ktorí sa na základe rozhodnutia zákonných zástupcov nezúčastnia prezenčného vyučovania v škole, budú vzdelávaní zasielaním úloh cez EduPage.
 3. ŠKD bude v prevádzke len do 16.00 hod.
 4. Žiaci II. stupňa budú vzdelávaní dištančne formou on-line hodín cez MS Teams, podľa aktuálneho rozvrhu (ako doteraz).
 5. Žiaci II. stupňa, ktorí sa nebudú zúčastňovať na dištančnom vyučovaní, budú povinní preberať si úlohy a vypracované ich odovzdávať na adrese školy v papierovej forme.
 6. Neúčasť žiakov školy na vzdelávaní v žiadnej forme, bude považovaná za zanedbávanie starostlivosti o výchovu dieťaťa. Preto Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov so vzdelávaním neodkladne kontaktovali triedneho učiteľa, prípadne riaditeľku školy, aby sa mohlo nájsť primerané riešenie.
 7. Školské stravovanie pre žiakov prvého až štvrtého ročníka je zabezpečené v školskej jedálni.
 8. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 9. Krúžková činnosť aj výučba Základnej umeleckej školy Ivanka pri Dunaji sa až do odvolania prerušuje.
 10. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 11. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 12. Po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 13. V prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid-19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
 14. Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy alebo jej zástupcom a schopnosťou preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní, alebo preukázaním výnimky ( Vyhláška 47  ÚVZ SR s účinnosťou od 8.2.2021).

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu v tomto neľahkom období.12.10.2020
Aktuálne opatrenia počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19

 


Ocenenie svätého Gorazda
udelené
Ministerstvom školstva SR 
dostal pán učiteľ Mgr. František Mészáros

14.12.2020

viac …Deň bezpečného internetu

9.2.2021

viac…


Online beseda: „MEDZI NAMI DIEVČATAMI – ČAS PREMIEN“

pre dievčatá 7.A a 7.B – 18.2.2021

viac…


Online beseda: „Na štarte k mužnosti“ 

pre chlapcov 7.A a 7.B  – 18.2.2021

viac…


Môj jedálny lístok – projekty 3.B z PDA

09.12.2020

viac …


Strom života „Enviropátračky“ 

09.12.2020

viac …


Sviatok svätého Mikuláša na našej škole

04.12.2020

viac …


Projekt – ČERVENÉ STUŽKY

30.11.2020

viac…


Jesenný WOCABEE šampionát

21.11.2020

viac …


Bábkoherci z 3.B

14.11.2020

viac …


Medzinárodný deň školských knižníc

27.10. 2020

viac


Deň jablka

21.10.2020

viac …


Preventívny program: Rozvoj sociálnych zručností – 3.B

21.10.2020

viac…


Preventívny program: Predsudky vs. Tolerancia – 8.B

20.10.2020

viac…


Jesenný zber papiera

16.10.2020

viac …


Preventívny program: Ako sa učiť – 5.B

14.10.2020

viac…


Preventívny program: A dosť + Teambuilding – 5.A

13.10.2020

viac…


Project  MY LIFE
ANJ  5.A  1.skupina – 12.10.2020

Najšikovnejší žiaci si pripravili prezentáciu resp. prácu vytvorili vo WORD dokumente. CHVÁLIM! R.Havrilová

viac…

My life  – Timea V.            My life –  Lukáš Š.              My life  – Matúš P.


Seminár LaBáK.net  – vyhodnotenie
Žiaci 3.B z minulého šk.roku získali v celoslovenskom
meradle BRONZOVÉ ocenenie v kategórii E – 3. miesto.

21.09.2020
viac ….


Škola v prírode Hotel Kľak – Fačkovské sedlo 07.09.2020 – 11.09.2020

fotky


Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa kvôli mimoriadnej situácii nieslo v netradičnom duchu – cez školský rozhlas. Všetkých pedagógov a  žiakov privítala pani riaditeľka, prihovorila sa zvlášť deviatakom, keďže ich čaká náročný školský rok, oslovila všetkých nových žiakov, ktorí k nám prestúpili z iných škôl a osobitne oslovila našich nových prváčikov, ktorí sa práve stali školákmi. Všetkým prítomným zaželala úspešný a pestrý nový školský rok. Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 pokračovalo milým príhovorom pána starostu obce Tomášov, Ing. Istvána Pomichala, PhD., ktorý všetkým prítomným zaželal veľa zdravia a úspechov v školských laviciach. Prvý deň v škole potom pokračoval pod taktovkou jednotlivých triednych učiteľov a vychovávateliek.Veríme, že naša škola je pre všetkých príjemným a priateľským prostredím, kde sa budeme radi vracať.


Otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 26.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2020.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné Informácie k začiatku šk. r. 2020_2021
Priloha 1
Priloha 2


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


ARCHÍV

Novinky 2019/2020

Novinky 2018/2019

Novinky 2017/2018