O škole

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k

  • Rozvoju komunikatívnosti žiakov
  • Rozvoju gramotnosti v oblasti IKT
  • Zabezpečeniu kvalitnej prípravy žiakov v ovládaní cudzích jazykov NJ, AJ
  • Výchove žiakov v duchu humanistických princípov, výchove k manželstvu a rodičovstvu, protidrogová výchova a aktivity zamerané proti šikanovaniu
  • Rozvoju environmentálneho cítenia a aktivít
  • Rozvoju pohybovej kultúry prostredníctvom športových krúžkov a popoludňajších športových aktivít