OZNAMY šk. rok 2017/2018

Úradné hodiny cez prázdniny:

03.07.2018  –  04.07.2018          od 8:30     do 12:00   hod.

09.07.2018                                      od 8:30     do 12:00   hod.

16.7.2018                                         od 8:30     do 12:00   hod.

23.07.2018                                      od 8:30     do 12:00   hod.

13.08.2018                                      od 8:30    do  12:00   hod.

20.08.2018                                      od 8:30    do  12:00   hod.

27.08.207   –   28.08.2018          od 8:30      do  12:00   hod.


Letné prázdniny

od 1.7.2018 do 02.9.2018


ORGANIZÁCIA POSLEDNÉHO TÝŽDŇA ŠK.R. 2017/2018

Od 25.6. (pondelok) do 28.6. (štvrtok) výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať nasledovne:

  1. stupeň: 4 vyučovacie hodiny do 11.10 hod., potom ŠKD
  2. stupeň: 5 vyučovacích hodín do 12.05 hod.

Dňa 29.6.2018 (piatok) bude slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 od 7.30 do 9.00 hod. v areáli školy. ŠKD bude v prevádzke do 11.30 hod. Kto nebude mať záujem o obed v tento deň, je potrebné do 28.6. obed odhlásiť v školskej jedálni.


Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2018/2019

Podľa § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa         § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a Š SR  č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole sa na našej ZŠ uskutoční zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2018/2019 v zákonom stanovenom období 1. – 30. apríla:

Dátum:     5. apríl 2018
Čas:          15:00 hod. –  19:00 hod.
Miesto:    ZŠ Tomášov, Školská 7, 900 44  Tomášov

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa (potrebné preukázať rodným listom dieťaťa)
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (potrebné preukázať OP zákonných zástupcov dieťaťa)

Tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa budú v papierovej forme pripravené v čase zápisu pri vstupe do budovy školy.
K zápisu si môže zákonný zástupca priniesť aj vopred vyplnené tlačivá, ktoré sú uverejnené na stránke školy v menu na pravej strane v časti  TLAČIVÁ :
1. Žiadosť o prijatie do 1.roč.
2. DOTAZNÍK – zápis do 1.roč.

a v prípade potreby aj:

3. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
(K uvedenej žiadosti je potrebné doložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie -CPPPaP)

Tešíme sa na Vašu účasť.

Čo by mal vedieť budúci prvák.


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka  Základnej školy v Tomášove  udeľuje  riaditeľské  voľno  dňa

21. marca 2018

žiakom 5. – 8. ročníka  z dôvodu  celoslovenského  testovania  žiakov     9. ročníkov  TESTOVANIE T9-2018.


Vážení rodičia a priatelia našej školy,
na uvedenom linku si môžete stiahnuť videozáznam a fotografie z vianočnej akadémie:

http://videosluzba.home.sk/Vianoce2017/

Za zhotovenie dokumentácie srdečne ďakujeme pani Ing. Janke Petrekovej a pánovi Ing. Jozefovi Petrekovi, PhD.


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka  Základnej školy v Tomášove  udeľuje  riaditeľské  voľno  dňa

22. novembra 2017

žiakom 6. – 9. ročníka  z dôvodu  celoslovenského  testovania  žiakov     5. ročníkov  TESTOVANIE T5-2017.


Rodičovské združenie

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje váženým rodičom, že v pondelok, 11. septembra 2017 o 16.30 hod. sa uskutoční plenárne a následne triedne rodičovské združenie v ZŠ Tomášov. Prosíme vás o účasť na tomto stretnutí.


Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude 4. septembra 2017 o 8,00 hodine v areáli základnej školy. Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti u vedúcej školskej jedálne, p. Valacsayovej od 28.8.2017 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 5. 9.2017.


OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016