Oznamy 2018/2019

Úradné hodiny cez prázdniny:

01.07.2019  –  04.07.2019          od 8:30     do 12:00   hod.

08.07.2019                                      od 8:30     do 12:00   hod.

15.07.2019                                      od 8:30     do 12:00   hod.

29.07.2019                                      od 8:30     do 12:00   hod.

05.08.2019                                      od 8:30    do  12:00   hod.

19.08.2019                                      od 8:30    do  12:00   hod.

26.08.2019   –   28.08.2019        od 8:30      do  12:00   hod.


Letné prázdniny

od 1.7.2019 do 30.8.2019Výsledky našich žiakov 9. ročníka v testovaní T9 – 2019

Priemerná úspešnosť školy (v %) ___________MAT: 74,2____SJL: 67,3

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer __ MAT: 63,1____SJL:62,3
Rozdiel priem. úsp. školy oproti nár. priem.____ MAT: 11,1____SJL: 05,0


OZNÁMENIE

 Zápis detí do 1. ročníka
 Základnej školy v Tomášove na školský rok 2019/2020

Podľa § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a Š SR  č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole sa na našej ZŠ uskutoční zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2019/2020 v zákonom stanovenom období 1. – 30. apríla:

Dátum:          4. apríl 2019
Čas:                15:00 hod. –  19:00 hod.
Miesto:          ZŠ Tomášov, Školská 7, 900 44  Tomášov

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje v rozsahu určenom Z. z. č 245/2008 §11 ods.6 :
a) o deťoch:
meno a priezvisko; dátum a miesto narodenia; adresa trvalého pobytu a adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu; rodné číslo; štátna príslušnosť; národnosť; údaje o fyzickom a duševnom zdraví; o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky
b) o identifikácii zákonných zástupcov:
meno a priezvisko; adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov;  adresa miesta, kde sa zákonní zástupcovia obvykle zdržiavajú, ak sa nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu; kontakt na účely komunikácie.
Na zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a OP zákonných zástupcov dieťaťa.

Tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa budú v papierovej forme pripravené v čase zápisu pri vstupe do budovy školy.
K zápisu si môžu zákonní zástupcovia priniesť aj vopred vyplnené tlačivá, ktoré budú uverejnené na stránke školy v menu na pravej strane v časti  TLAČIVÁ :
1. Žiadosť o prijatie do 1.roč.
2. Dotazník – zápis do 1.roč.


a v prípade potreby aj:

3. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
(K uvedenej žiadosti je potrebné doložiť:
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež
odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CPPP a P.)

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom                                                                         Mgr. Zuzana Sarková
                                                                                                  riaditeľka školy     Oznámenie o udelení voľna z vyučovania

Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov udeľuje voľno z vyučovania dňa 3.4.2019 žiakom 5. – 8. ročníka ZŠ z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka T9 – 2019.
Obedy v ŠJ je nutné odhlásiť individuálne.

V Tomášove, 2.4.2019
Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, v súlade s § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka

udeľuje
 riaditeľské voľno
 dňa 21.11.2018 (streda)

žiakom 6. – 9. ročníka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, z dôvodu  celoslovenského  testovania  žiakov 5. ročníkov  TESTOVANIE T5-2018.

Obedy v ŠJ je nutné odhlásiť individuálne.

V Tomášove, 16.11.2018                                              Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov, v súlade s § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka

udeľuje
 riaditeľské voľno
 dňa 29.10.2018 (pondelok)

 žiakom Základnej školy, Školská 7, Tomášov, z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 5.11.2018  (pondelok)
V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda.
V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

V Tomášove, 08.10.2018                                              Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


ZBER PAPIERA

Vážení rodičia, naša škola organizuje v dňoch 24. – 28. septembra 2018 zber papiera. Opäť budú ocenení tí, ktorí prinesú najviac papiera: tak jednotlivci, ako i trieda, ktorá nazbiera najviac papiera na jedného žiaka. Kontajner bude umiestnený na školskom dvore. Ak budete vchádzať autom do areálu školy, prosíme Vás o zvýšenú opatrnosť kvôli bezpečnosti našich žiakov.

Vopred Vám ďakujeme za pomoc životnému prostrediu, aj našej škole.


Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3. septembra 2018 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti u vedúcej školskej jedálne, p. Valacsayovej od 27.8.2018 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 4. 9.2018.