Rada školy


Rada školy pri ZŠ v Tomášove – členovia zvolení na funkčné obdobie 2020 – 2024:

 1. Katarína Lukovičová               predseda RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 2. Gabriel Cseri                                   delegovaný zástupca zriaďovateľa
 3. Irena Cséfalvayová                         delegovaný zástupca zriaďovateľa
 4. Ladislav Tvaruško                          delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5. Rastislav Charvát                           zvolený zástupca rodičov
 6. Monika Beňová Makkiová            zvolený zástupca rodičov
 7. Erika Kovácsová                             zvolený zástupca rodičov
 8. Silvia Igenyesová                            zvolený zástupca rodičov
 9. Silvia Vinczeová                              zvolený zástupca pedagógov
 10. Lili Takáts                                        zvolený zástupca pedagógov
 11. Klaudia Árvová                                zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

Rada školy pri ZŠ v Tomášove

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.
Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona 596/2003 Z. z., navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa a vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z.
Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

Členmi rady školy pri ZŠ v Tomášove sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.


18.09.2023
Do Rady školy pri ZŠ v Tomášove boli zvolení:
Silvia Vinczeová, Ing. Lili Takáts – zástupcovia pedagogických zamestnancov
(
Mgr. Otília Lipková sa vzdala mandátu, Mgr. Danka Polyáková ukončila pracovný pomer)

Dňa 13.02.2023 Obecné zastupiteľstvo v Tomášove delegovalo nových členov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove:

Ing. Gabriel Cseri
Ladislav Tvaruško
Irena Cséfalvayová
Katarína Lukovičová

Voľby do Rady školy pri ZŠ v Tomášove

21.9.2020
boli do Rady školy pri ZŠ v Tomášove delegovaní štyria zástupcovia zriaďovateľa:
Katarína Tóthová, Ladislav Tvaruško,Irena Cséfalvayová a Katarína Lukovičová

15.10.2020 
Do Rady školy pri ZŠ v Tomášove boli zvolení: 
Mgr. Otília Lipková, Mgr. Danka Polyáková – zástupcovia pedagogických zamestnancov
Klaudia Árvová – zástupca nepedagogických zamestnancov

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove
Dňa 16.10.2020 Volebná komisia skontrolovala a prepočítala výsledky elektronického hlasovania a zistila, že hlasovania sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov.

Predsedkyňa Rady školy pri ZŠ v Tomášove pani Katarína Lukovičová oznámila, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. sa voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Tomášove vyhlasujú za neplatné z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.
Opakované voľby sa uskutočnia 20.10.2020 rovnako – elektronickou formou.

Vážení rodičia,
opakované voľby zástupcov rodičov  do Rady školy pri ZŠ, Školská 7 v Tomášove, prebehli elektronicky v termíne od 20.10.2020, 7.00 hod.  do 21.10.2020, 7.00 hod.
21.10.2020 o 9.30 hod. volebná komisia overila výsledky elektronického hlasovania členov Rady školy pri ZŠ v Tomášove.
Počet oprávnených voličov bol 287,  počet dokončených a odoslaných (platných) hlasovacích formulárov bol 159.
Do Rady školy pri ZŠ, Školská 7 v Tomášove, boli na volebné obdobie rokov 2020 – 2024 na základe elektronického hlasovania zvolení nasledovní zástupcovia rodičov:
1. Rastislav Charvát            
2. Monika Beňová Makkiová
3. Erika Kovácsová
4. Silvia Igenyesová

Ďakujeme všetkým rodičom za účasť na voľbách a všetkým zúčastneným kandidátom ďakujeme za kandidatúru a snahu pomáhať škole.
Zuzana Sarková
Riaditeľka ZŠ


Rada školy 062016 – 062019

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 sa funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ v Tomášove predlžuje podľa § 39hd ods. (2).