Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 1. Škola bude otvorená od 7.00 hod.
 2. Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu v plnom rozsahu podľa ŠkVP.
 3. ŠKD bude v prevádzke do 17.00 hod.
 4. Žiaci, ktorí budú mať rozhodnutím riaditeľky školy alebo kompetentných orgánov mimoriadne prerušené školské vyučovanie v škole , sa budú vzdelávať dištančne, formou on-line hodín.
 5. Žiaci, ktorí sa na základe rozhodnutia zákonných zástupcov nezúčastnia prezenčného vyučovania v škole, budú vzdelávaní zasielaním úloh cez EduPage.
 6. Neúčasť žiakov školy na vzdelávaní v žiadnej forme, bude považovaná za zanedbávanie starostlivosti o výchovu dieťaťa. Preto Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov so vzdelávaním neodkladne kontaktovali triedneho učiteľa, prípadne riaditeľku školy, aby sa mohlo nájsť primerané riešenie.
 7. Školské stravovanie pre žiakov školy je zabezpečené v školskej jedálni.
 8. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 9. Krúžková činnosť ZUŠ Ivanka pri Bratislave -elokované pracovisko na ZŠ v Tomášove je od 10.5.2021 obnovená.
 10. Výučba Základnej umeleckej školy Ivanka pri Dunaji sa od. 17.5.2021 obnovuje.
 11. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 12. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 13. Po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil ospravedlnenie.
 14. V prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid-19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
 15. Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy alebo jej zástupcom a schopnosťou preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní, alebo preukázaním výnimky ( Vyhláška ÚVZ SR).

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu v tomto neľahkom období.