26.10.2020 Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 1. Škola bude naďalej otvorená od 7.00 hod.
 2. Vyučovanie na I. stupni ZŠ ( 1. – 4. ročník) bude prebiehať do 11.10 hod. (prvé 4 vyučovacie hodiny z bežného rozvrhu).
 3. ŠKD bude v prevádzke len do 16.00 hod.
 4. Žiaci II. stupňa budú vzdelávaní on-line formou cez MS Teams alebo dištančnou formou prostredníctvom EduPage. Rozvrh on-line vyučovania zašle žiakom ich triedny učiteľ.
 5. Žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať ani na online ani na dištančnom vyučovaní, budú povinní preberať si úlohy a vypracované ich odovzdávať na adrese školy v papierovej forme. Neúčasť na vzdelávaní v žiadnej forme, bude považovaná za zanedbávanie starostlivosti o výchovu dieťaťa. Preto Vás prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov so vzdelávaním neodkladne kontaktovali triedneho učiteľa, prípadne riaditeľku školy, aby sa mohlo nájsť primerané riešenie.
 6. Školské stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni.
 7. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 8. Krúžková činnosť aj výučba Základnej umeleckej školy Ivanka pri Dunaji sa až do odvolania prerušuje.
 9. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 10. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 11. Po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 12. V prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid-19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
 13. Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy alebo jej zástupcom a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu v tomto neľahkom období.