12.10.2020 – Aktuálne opatrenia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 1. Škola je v prevádzke od 7.00 (príchod od školy) do 16.30 hod.
 2. Od 2.9.2020 v škole prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
 3. Od 13.9.2020 je prevádzka ŠKD zabezpečená od konca vyučovania do 16.30 hod. Ranná prevádzka ŠKD je zrušená.
 4. Školské stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni (žiaci druhého stupňa) a vo výdajni jedla v hale školy (žiaci prvého stupňa). Obed sa vydáva od 11.30 hod. do 14.00 hod.
 5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 6. Skupinová výučba Základnej umeleckej školy Ivanka pri Dunaji, ktorej elokované pracovisko v ZŠ Tomášov, sa na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 až do odvolania prerušuje.
 7. Mimoriadne sa prerušuje záujmové vzdelávanie v škole (krúžky).
 8. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 9. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné, aby zákonný zástupca predložil podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 10. Po prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je nutné, aby zákonný zástupca predložil potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 11. V prípade podozrenia, potvrdeného ochorenia Covid-19, alebo lekárom nariadenej karantény, zákonný zástupca bezodkladne informuje triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, alebo riaditeľku školy, za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje.
 12. Vstup do školy cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy alebo jej zástupcom a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.