Účelové cvičenia

Dňa 16. 9 . 2022 sme na našej škole zrealizovali praktickú časť účelového cvičenia – Ochrana života a zdravia. Jeho náplňou bola súťaž tried 5. až 9. ročníkov o zaujímavé ceny.
Triedy súťažili na deviatich stanovištiach: orientácia v teréne, presun zraneného, prekážková dráha, triafanie na pohyblivý cieľ, prenášanie predmetov, hod granátom, herné činnosti jednotlivca v loptových hrách a hod freesby tanierom.


Do hodnotenia sa započítalo desať najlepších individuálnych časov, resp. bodov za triedu. Na niektorých stanovištiach žiaci odpovedali aj na otázky z teoretickej časti, čo sa taktiež započítalo do celkového hodnotenia.


Po absolvovaní všetkých deväť stanovíšť sa vytvorilo nasledovné celkové poradie:


1. miesto : trieda 8. A 25 bodov – získali príspevok 100€ na triedny výlet
2. miesto : trieda 6. A 27 bodov – získali príspevok 60€ na triedny výlet
3. miesto: trieda 7. A 29 bodov – získali príspevok 40€ na triedny výlet

Poradie na ostatný priečkach:

4. miesto:     trieda 6. B     32 bodov
5. miesto:     trieda 9. B     34 bodov
6. miesto:     trieda 9. A     40 bodov
7. miesto:     trieda 7. B     51 bodov
8. miesto:     trieda 5. B     52 bodov
9. miesto:     trieda 5. A     66 bodov

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným žiakom za prístup, ako aj všetkým pedagógom za pomoc pri organizácií a realizáciu.

Mgr. Attila Nagy