Školský poriadok ŠKD a Výchovný program ŠKD

Školský poriadok ŠKD

Školský poriadok školského klubu detí, ďalej ŠKD, je vnútorným školským poriadkom a je

súčasťou pedagogickej dokumentácie ŠKD. Zabezpečuje vnútorný chod ŠKD, organizáciu života ŠKD – detí, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a podmienky pre optimálne ľudské vzťahy tak, aby čas strávený v ŠKD bol maximálne efektívne využitý z hľadiska výchovného programu ŠKD.

I. Všeobecné ustanovenie

Vnútorný poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno- právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom.

ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimo vyučovania.

II. Riadenie a organizácia ŠKD

1. Školský klub detí riadi riaditeľka školy.

2. Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD zodpovedá vedúca vychovávateľka.

3. Činnosť ŠKD je zameraná na aktívne využívanie voľného času detí, riadi sa vypracovaným výchovným programom školského klubu .

3. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.

5. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí a tiež počet detí v jednotlivých oddeleniach.

6. ŠKD je súčasťou školy.

III. Prevádzka ŠKD

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych

sviatkov, od 11.10 do 17,00 hod.

2. Počas prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.

3 . ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

4. VVČ sa realizuje podľa Výchovného programu Hrou sa učím žiť.

Organizácia činnosti a časový harmonogram činností ŠKD

Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti  v školskom klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a relaxačnej činnosti, záujmovej aktivity s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie z dôvodu zabezpečenia psychohygieny detí.

11.10 – 13.00              Ukončenie vyučovania. Osobná hygiena, obed.

Oddychová, relaxačná činnosť podľa rozvrhu týždennej  činnosti.

13.00 –  14.00             Rekreačná činnosť.

14.00 – 14.45              Pravidelné striedanie tematických oblasti    výchovy.

14.45 – 15.00              Osobná hygiena, olovrant.

15.00 – 16.00             Príprava na vyučovanie – písomná a ústna.

16.00 – 17.00             Záujmová činnosť podľa záujmov detí.

IV. Prihlasovanie dieťaťa do ŠKD

1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie do ŠKD zákonnými zástupcami a zaplatením poplatku.

2. Predbežný záujem o ŠKD sa zisťuje najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka. Deti z prvého ročníka sa prihlasujú na začiatku školského roka, najneskôr do 15.9. príslušného školského roka.

3. Deti sa do ŠKD prihlasujú vždy na jeden školský rok.

4. Do klubu sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov.

5. Do ŠKD sa zaraďujú podľa veku a ročníka.

6. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

V. Dochádzka detí do ŠKD

1. Do oddelení školského klubu detí budú prednostne prijímané deti mladšieho školského veku.

2. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do ŠKD. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť rodič písomne a pripojí sa k žiadosti.

3. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť zo ŠKD písomnou žiadosťou.

4. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD na základe písomného vyžiadania rodiča. Dieťa

preberá z ŠKD zákonný zástupca, alebo osoba poverená zákonným zástupcom, pokiaľ nie je

v osobnom spise uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD.

5. Ak odíde dieťa z ŠKD bez sprievodu rodiča, právnu zodpovednosť berie na seba rodič.

6. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu, je na základe informácie zákonného zástupcu, uvedený v osobnom spise dieťaťa. Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke písomným spôsobom, sms , alebo správou v edupage. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí, alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú akceptované.Za príchod  dieťaťa do ŠKD a odchod dieťaťa z ŠKD zodpovedá zákonný zástupca, aj v prípade, že dieťa prichádza resp. odchádza so starším neplnoletým súrodencom.

7. Z výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej mimo priestorov ŠKD môžu byť deti uvoľnené len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu (ktorý tak zároveň preberá za dieťa zodpovednosť).

8. Počas krúžkovej činnosti v škole organizované školou alebo inou inštitúciou,

(napr. ZUŠ, športový od. A podobne), popoludňajšieho vyučovania v škole resp. školskej akcie mimo školu v čase pobytu dieťaťa v ŠKD, je za dieťa zodpovedný lektor, resp. učiteľ poverený vedením aktivity. Jeho zodpovednosť začína vyzdvihnutím dieťaťa z ŠKD a končí jeho odovzdaním v klube po skončení aktivity. 

9. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôže dieťa svojvoľne odísť.

VI. Dodržiavanie zásad v jedálni

1. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí v jedálni. Každé dieťa, ktoré je prihlásené do ŠKD, je prihlásené aj na obed. Výnimkou sú deti so zdravotným problémom, ktoré konzultuje zákonný zástupca s vedúcou jedálne. Deti prichádzajú do jedálne spolu

s vychovávateľkou.

2. V jedálni sa dieťa správa slušne, nevyrušuje ostatných stravníkov, nebehá, počká kým sa naobedujú aj ostatné deti.

3. Odhlasovanie a prihlasovanie na stravovanie v školskej jedálni, ako aj vyplatenie stravy

zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa.

VII. Podmienky zaobchádzania s majetkom

1. Každé dieťa ŠKD je povinné šetriť majetok Základnej školy ako aj majetok školského klubu. Ak dieťa úmyselne alebo z nedbalosti poškodí majetok školy alebo školského klubu je zákonný zástupca povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu.

2. Papiere, odpadky je dieťa povinné odhadzovať do odpadových košov, na dvore do košov, prípadne do vriec určených na odpadky.

3. Manipulovať s oknami a žalúziami ja zakázané, taktiež je zakázané otvárať veľké okná.

VIII. Starostlivosť o BOZP

1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci

učiteľ.

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode

s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25

detí.

6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a zákonnému zástupcovi a napíše o ňom záznam.

7. Zakazuje sa používanie mobilných telefónov a všetky ich funkcie, audio a video nosičov a prehrávačov, bluetooth slúchadiel, elektronických hračiek, hodiniek určených na telefonovanie počas celej činnosti školského klubu. (Mobilný telefón možno použiť len vo výnimočnej situácii s dovolením vychovávateľky.)

8. Dieťa v školskom klube musí byť riadne prezuté.

9. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.

10. Podávanie akýchkoľvek liekov s výnimkou chronického ochorenia je zakázané.

11. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

IX. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

1. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje zriaďovateľ obce Tomášov.

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou

poukážkou.

3. Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení

alebo o odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.

4. Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

5. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku.

6. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a

boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie

školy a ŠKD o vyradení dieťaťa.

7. O výnimkách príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

X. Práva a povinnosti dieťaťa

Dieťa má právo na :

a) rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu

c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

v rozsahu ustanovenom týmto zákonom

d) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

e) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou

f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny

h) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a

sexuálnemu násiliu,

i) na slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v

rozsahu ustanovenom výchovným programom

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

Dieťa je povinné :

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a

vzdelávania

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského

zariadenia

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola

alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli

bezplatne zapožičané

e) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní

g) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

XI. Výchovno- vzdelávacia činnosť

1. Výchovno- vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci- vychovávateľky. Deti vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskej jedálni.

2. Príprava na vyučovanie prebieha v čase na to určenom, v kľudovom režime. Deti podľa pokynov vychovávateľky vypracúvajú úlohy písomne alebo hravou formou didaktickými hrami opakujú učivo.

3. Vychovávateľky učia deti samostatnosti pri stolovaní, základné hygienické návyky, samoobslužné práce v školskej jedálni. Z jedálne deti odchádzajú spoločne v sprievode vychovávateľky.

4. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v záujmových útvaroch krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje účasť aj na iných formách záujmovej činnosti v škole i mimo školy.

5. Rekreačná činnosť je prostriedkom k vyrovnávaniu jednostranného zaťaženia deti z vyučovania a jej náplňou je umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí. Prebieha čo najviac mimo budovu školy, na školských ihriskách, na vychádzkach.

6. ŠKD organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia / vstupné sa hradí príspevkami rodičov/.

7. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využíva telocvičňa, ihrisko a iné objekty školy.

XII. Práva a povinnosti zákonného zástupcu

Zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa ŠKD, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce, schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu ŠKD možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v ŠKD poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

 oboznámiť sa s výchovným programom ŠKD, školským poriadkom ŠKD a súvisiacimi internými nariadeniami vedenia ŠKD,

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo ŠKD prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v ŠKD

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom ŠKD,

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

 nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo.

XIII. Opatrenia vo výchove

V zmysle § 58 školského zákona dieťaťu možno udeliť

 pochvalu alebo iné ocenenie – za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností alebo statočný čin; návrh sa prerokúva v pedagogickej rade

 napomenutie alebo pokarhanie od vychovávateľa, triedneho učiteľa, riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie – za previnenie proti školskému poriadku – stupeň výchovného opatrenia závisí od závažnosti previnenia, môže byť spojený so zníženou známkou zo správania; návrh sa prerokúva v pedagogickej rade.

Kritéria na udelenie sankcií za porušenie Školského poriadku ŠKD

 písomné napomenutie vychovávateľom: po verbálnom upozornení vychovávateľky za menej závažné porušenie Školského poriadku ŠKD (nerešpektovanie pokynov, vychovávateľky, používanie vulgárnych slov v komunikácii ap.)

 pokarhanie triednym učiteľom: po konzultácii s rodičom a prerokovaní v pedagogickej rade za opakované menej závažné a závažnejšie priestupky voči Školskému poriadku ŠKD (svojvoľné vzdialenie sa z oddelenia ŠKD, požívanie alkoholických a tabakových výrobkov, sústavné vyrušovanie, opakované používanie vulgárnych slov, ničenie školského majetku, krádež v škole podľa rozsahu, nedôstojné správanie voči učiteľom, vychovávateľkám a spolužiakom, ničenie životného prostredia v areáli školy – poškodzovanie trávnatých plôch, kríkov záhonov ap.)

 pokarhanie riaditeľkou školy: po prerokovaní v pedagogickej rade za opakujúce sa závažnejšie priestupky, krádež podľa rozsahu, vydieranie a šikanovanie spolužiakov, hrubé a vulgárne správanie sa voči všetkým zamestnancom ŠKD,

 vylúčenie zo ŠKD: za trestnú činnosť, závažné a hrubé porušenie Školského poriadku ŠKD, resp. vyšších právnych noriem, šírenie a užívanie drog, ohrozovanie zdravia a bezpečnosti detí a zamestnancov ŠKD

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Školský poriadok ŠKD je záväzný pre všetky deti navštevujúce ŠKD. Porušenie Školského poriadku ŠKD je dôvodom na výchovné opatrenie. Vychovávateľky sú povinné preukázateľne oboznámiť deti a ich zákonných zástupcov s obsahom Školského poriadku ŠKD. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy.

Školský poriadok ŠKD bol schválený 20. 9. 2021 pedagogickou radou a nadobúda účinnosť

2. 9. 2021

V  Tomášove 2. 9. 2021

Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Tomášov, Školská 7

90044 Tomášov

Výchovný program ŠKD

Názov výchovného programu : Hrou sa učím žiť

Forma výchovy a vzdelávania: poldenná

Druh školského zariadenia: štátne

Výchovný jazyk: slovenský

Dátum prerokovania v pedagogickej rade : 20 .09. 2021

Dátum prerokovania v rade školy: 14. 10. 2021

Platnosť výchovného programu od 2. 9. 2021

Zriaďovateľ : Obec Tomášov

900 44 Tomášov

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ (ďalej iba ŠKD) 

Náš klub nie je iba pokračovaním školského vzdelávania. Nechceme byť  iba „servisom“ pre deti.  Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD bude nadväzovať na prácu školy, a bude sa riadiť Výchovným programom ŠKD, plánom práce ŠKD, aktívne zabezpečovať vyššiu kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôraz  vo výchovno-vzdelávacom procese budeme klásť na Práva dieťaťa a ich zásady zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa. Zameriame sa na výchovu dieťaťa k podpore zdravia a jeho ochrane, v rámci  emocionálnej zrelosti. Značná pozornosť sa bude venovať environmentálnej výchove detí. Do výchovno-vzdelávacieho procesu zahrnieme vhodné a primerané prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Budeme  zdokonaľovať komunikatívnu schopnosť u detí. Zlepšíme vzťahy medzi deťmi a vychovávateľmi, ako aj vzťahy medzi vychovávateľmi a rodičmi. Veľká pozornosť sa bude venovať telesnému a duševnému rozvoju osobnosti dieťaťa. Aktuálny spoločensko-pedagogický význam má tiež dopravná výchova, ktorá je súčasťou výchovno-vzdelávacích činností. Budeme podporovať zvyšovanie finančnej gramotnosti detí.

Pravidelnou realizáciou pobytu vonku, budeme utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity u detí, viesť ich k správnej životospráve. Vo výchovnej práci budeme uplatňovať všetky formy organizácie: individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú. Komplexne sa vo výchovno-vzdelávacom procese uplatnia zásady psychohygieny. Formy a metódy práce budú zodpovedať veku, psychickej a telesnej zdatnosti detí.

1.1. Veľkosť ŠKD


Školský klub detí je súčasťou plno organizovanej základnej školy.  Poskytujeme výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre deti 1. –  4. ročníka základnej školy. Podľa požiadaviek rodičov vieme zabezpečiť výchovu mimo vyučovania (ďalej iba VMV) aj starším deťom.  Počet oddelení závisí od počtu prihlásených detí. V školskom roku 2019/2020 je zriadených 6 oddelení. Všetky oddelenia ŠKD sú v budove základnej školy v triedach, v ktorých sa počas dopoludnia uskutočňuje vzdelávanie žiakov. Pre potreby ŠKD využívame všetky priestory základnej školy a školského dvora. Na dobrej úrovni máme najmä materiálne zabezpečenie, audiovizuálnu techniku DVD, CD prehrávače, hračky, športové potreby, využívame interaktívne tabule, dataprojektory.

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD určuje všeobecné záväzné nariadenie zriaďovateľa ŠKD. Konkrétna výška príspevku je uvedená v smernici riaditeľky školy na príslušný školský rok.

1.2. Dlhodobé projekty, programy 

Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých  obsah je každoročne stanovený v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR. Zapájame sa do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov, realizujeme ochutnávky zdravých jedál, organizujeme pravidelné vychádzky po našej obci, pripravujeme darčeky pre našich rodičov, starých rodičov, budúcich prvákov, venovania a priania. Pravidelne organizujeme voľný čas v našom krásnom areáli, na školskom dvore. Dbáme na údržbu a poriadok. Realizujeme športové súťaže, výstavy prác detí. Minimálne raz v mesiaci organizujeme celoklubové aktivity, konkrétne sú uvedené v ročnom pláne práce ŠKD. Všetky naše aktivity, podujatia, prispôsobujeme epidemiologickej situácii.

1.3. Spolupráca  s rodičmi, zákonnými zástupcami detí  a inými subjektmi 

Spolupracujeme najmä s rodičmi detí, triednymi pani učiteľkami, pani učiteľkami z materskej

školy. Predškolákov pozývame na návštevu do školského klubu, pripravujeme spoločné akcie, ako sú tvorivé dielne, súťaže, kultúrne akcie, spoločné hry. Rodičia nám pomáhajú hlavne pri

zabezpečení občerstvenia a koláčikov pri niektorých celoklubových aktivitách, ďalej ovocia, zeleniny ale aj papiera na rozmnožovanie maľovaniek.

.
2. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE  VÝCHOVY

 Pedagogická práca v ŠKD má zabezpečiť deťom odpočinok, relax, ale aj zaujímavé využitie voľného času. Nie je pokračovaním školského vyučovania a nemala by byť chápaná ani ako sociálna služba a dozor nad deťmi.

ŠKD má funkciu relaxačnú, výchovnú, sociálnu i vzdelávaciu. Dieťa by si malo v ŠKD oddýchnuť, prehlbovať vzťahy so svojimi vrstovníkmi, rozvíjať nadanie, získať zručnosti.

Formou vhodne cielenej motivácie posilňujeme osobnosť každého dieťaťa, pomáhame mu nájsť samého seba. Vytvárame podmienky na rozvoj tvorivosti, podporujeme čitateľskú aktivitu deti. Venujeme sa aktivitám v prírode, výchovné činnosti zameriavame aj na poznávanie a ochranu životného prostredia

Ciele budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu „Hrou sa učím žiť“. Názov a motto programu vystihuje význam, ktorý prisudzujeme hodnotám učenia a dobrej psychickej pohody pri všetkých činnostiach, pri všetkých aktivitách v školskom klube.

 2.1. Charakteristika výchovného programu 


Hlavnou súčasťou výchovnej práce v ŠKD sú sociálne zručnosti, kvalita vzťahov dieťaťa k spolužiakom, založené na priamych zážitkoch z výchovy v rodine, na vyučovaní v škole, z činnosti v klube.
Prioritnými cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému dieťaťu zaradenému v ŠKD:
1. Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky podľa výchovného programu ŠKD

  a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD   
  b/ rozvíjaním kľúčových kompetencií  v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin
  c) samostatnou prípravou na vyučovanie

2. Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 
3. Rozvíjať individuálne záujmy a potreby
4. Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času
5. Rozvíjať komunikačné kompetencie 
6. Rozvíjať sociálne kompetencie
7. Rozvíjať občianske kompetencie
8. Rozvíjať kultúrne kompetencie
9. Rozvíjať talent a špecifické osobnostné  schopnosti 
10. Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením: vykonávať výchovno-vzdelávacie, zdravotno- rehabilitačné, reedukačné a kompenzačné činnosti.

Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.


2.2.Zameranie ŠKD

Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií, vedomostí, zručností a  schopností  detí, získaných vzdelávaním na základnej škole. Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie. Aktívne využívania voľného času a zmysluplný a všestranný  rozvoj osobnosti . Režim dňa v ŠKD zohľadňuje  striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu detí na oddych, relaxáciu , osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a pokoj  pri písaní úloh.

Organizujeme na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa pobyty detí v prírode a výlety.
Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať:
a) zlepšením materiálnych a priestorových  podmienok na realizovanie  záujmových činností,
b) orientovaním ďalšieho vzdelávania vychovávateľov na problematiku ochrany detských práv, predchádzaním všetkých foriem diskriminácie a intolerancie.

3. STRATÉGIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

A KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE DIEŤAŤA ŠKD

Stratégie výchovno-vzdelávacieho procesu sú metódy, formy a prostriedky, ktoré sa uplatňujú, používajú pri výchove a vzdelávaní. Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií  dieťaťa. Preferujeme individuálny a citlivý prístup, uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy, využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa a vyučujúcimi.

Základnou pedagogickou stratégiou a súčasne základnou organizačnou jednotkou práce v ŠKD je pedagogická aktivita, ktorá má variabilný charakter podľa toho či ide o :

a) pravidelnú činnosť, ktorá sa vyskytuje vo výchovnom programe každý deň

b) príležitostnú činnosť napr. karnevaly, besedy, tvorivé dielne a iné

c) priebežnú činnosť, ktorá je zameraná na aktívny oddych detí po vyučovaní

d) prípravu na vyučovanie – po dohode s učiteľom a diskusii o cieľoch vyučovania v danej triede a následne v oddelení, pričom formy práce v tejto oblasti sa výrazne odlišujú od foriem uplatňovaných vo vyučovaní

e) spontánnu činnosť, ktorá je špecifická a ponúka každému dieťaťu možnosť vlastnej voľby. Spoločnou stratégiou pre všetky výchovné oblasti je vytvorenie prostredia, ktoré deti aktivizuje a motivuje k rozvíjaniu kompetencií získaných na vzdelávaní v škole.

Kľúčové kompetencie si dieťa rozvíja účasťou na záujmovej činnosti a výchovno-vzdelávacích činnostiach.

Dieťa ŠKD má osvojené kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD.

Kompetencie učiť sa učiť:

– rieši nové, neznáme úlohy a situácie

– získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov

– zúčastňuje sa vedomostných súťaží

– prejavuje záujem o nové informácie

Pedagogické stratégie:

žiadať od detí, aby hodnotili situácie, vyvodzovali dôsledky z výsledkov myslenia a činností, argumentovali, aktívne sa zapájali do besied, kvízov, súťaží, krúžkov, navštevovali výstavy, múzeá, knižnicu, pedagogické aktivity zamerané na hodnotenie situácií, vlastných aj cudzích výkonov, správania a javov, navodzovanie situácií s otvoreným koncom, aktivity, v ktorých sa učia deti nie prispôsobovať sa, ale rozvíjať ,využívanie zážitkových metód a foriem práce.

Komunikačné kompetencie:

– zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor

– vypočuje si opačný názor

– rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT

– prijíma spätnú väzbu

Pedagogické stratégie:

vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, besedy, využitie situačnej metódy, práca s počítačom, vlastná práca, prezentácia, riešenie úloh, tréning, individuálny prístup, záujmový krúžok.

Sociálne kompetencie:

– pomenuje svoje potreby, city a pocity

– zvládne jednoduché stresové situácie

– vlastným postupom rieši jednoduché konflikty

– presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti

– rešpektuje úlohy skupiny

– efektívne spolupracuje v skupine

– uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením

– uvedomuje si potreby ostatných detí

– poskytne pomoc alebo pomoc privolá

Pedagogické stratégie:

povzbudenie, rozprávanie, dramatizácia, hry na riešenie konfliktov, besedy, navodzovanie modelových situácií, využitie situačnej metódy pri riešení rôznych situácií, inscenačná metóda, kde deti zinscenujú určitú situáciu a v diskusii sa pokúsia nájsť východisko, nájsť riešenie problému, hry na vciťovanie, hry na úprimnosť.

Pracovné kompetencie:

– prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh- plánuje a hodnotí svoje činnosti

– prijíma nové informácie a poznatky

– dokončí prácu

– kultivuje svoju vytrvalosť

– plní si svoje povinnosti

– ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre život

– rozvíja manuálne zručnosti

Pedagogické stratégie:

povzbudenie, tréning, hodnotenie, aktivizácia, motivácia, kooperačné hry, tvorivé dielne, činnosti s využitím nových pracovných techník, materiálov, vlastná práca, záujmový krúžok.

Občianske kompetencie:

– uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb

– uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie

– je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení

– prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

Pedagogické stratégie:

individuálny prístup, návšteva divadelných predstavení, film, hranie rolí, hry na vciťovanie, aktívny prístup k príprave programov, spoločné podujatia.

Kultúrne kompetencie:

– pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu

– rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie

– rešpektuje iné kultúry a zvyky

– prijíma kultúrne podnety

– je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

– ovláda základy kultúrneho správania

Pedagogické stratégie:

záujmový krúžok, tvorivé dielne, kultúrne programy, vysvetlenie, motivácia, návšteva kultúrneho podujatia, ukážky, výstava prác, exkurzia, výtvarné stvárnenie zážitku.

Kompetencie k využívaniu voľného času:

– vie účelne tráviť voľný čas

– vie si vybrať svoje záujmy

– vie odmietnuť nevhodné podnety pre trávenie voľného času

Pedagogické stratégie:

záujmové krúžky, vysvetlenie, motivácia, individuálny prístup, tréning

4. Formy výchovnej práce

 Výchovu mimo vyučovania v ŠKD uskutočňujeme formou týždenného, zvyčajne štvorročného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná, vo výnimočných prípadoch nepravidelná, počas plnenia povinnej školskej dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy. Výchovu v ŠKD realizujeme predovšetkým pravidelnými činnosťami, ale aj priebežnými a príležitostnými činnosťami v jednotlivých oddeleniach klubu. Vychovávateľky uplatňujú zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujeme odpočinkové činnosti, rekreačné činnosti, záujmové činnosti a prípravu na vyučovanie. Formou cielenej motivácie sa snažia pedagogický pracovníci zapojiť deti do všetkých činnosti. Snažia sa vytvárať návyk na účelné trávenie voľného času.

Odpočinková činnosť – zabezpečiť deťom pokoj po vyučovaní:

 • odpočinok na koberci, pohovke,
 • pokojné zamestnanie (počúvanie hudby, rozprávok, dramatické improvizácie, ilustrácie, individuálne hry … ),
 • hry a zamestnanie podľa výberu detí; stolové spoločenské a tvorivé hry …,
 • hádanky, hlavolamy, vtipy, kvízy, súťaže,
 • spoločenské čítanie, rozhovory, práca s knihou, detskými časopismi.

Rekreačná činnosť

 • zamerať sa na odstránenie únavy z vyučovania, prevedú sa pohybové aktivity telovýchovného a športového charakteru s čo najdlhším pobytom vonku, na ihriskách a v prírode,
 • denné vychádzky spojené so záujmovou činnosťou, ochranou zdravia, predchádzanie chorobám a úrazom, vychádzky rozširujúce poznatky prírodovedy a vlastivedy,
 • telovýchovné chvíľky, pohybové hry v kolektíve, alebo individuálne, hry so spevom, hudbou, tancom, cvičenia s náčiním, starostlivosť o správne držanie tela,
 • voľné individuálne hry, skupinové hry, hry na detských ihriskách a v prírode.

Príprava na vyučovanie

 • upevňovanie učiva na základe požiadaviek školského vzdelávacieho programu
 • písanie úloh
 • didaktické hry
 • čítanie
 • ústne precvičovanie
 • práca s odbornou literatúrou, slovníkmi
 • logické hry

Prosociálne činnosti

 • schopnosť vytvárať dobré medziľudské vzťahy
 • kreativita a iniciatíva
 • schopnosť riešiť náročné problémy
 • schopnosť komunikovať s druhými a vyjadrovať svoje city
 • schopnosť pochopiť druhých (empatia) a druhé spoločenské skupiny
 • asertivita, čiže schopnosť ostať sám sebou a bez vyvolania konfliktov uplatniť svoje potreby
 • ochota pomáhať druhým
 • rozdeliť sa
 • spolupracovať
 • prevziať zodpovednosť a starostlivosť o druhých,
 • záujem o širšie spoločenské problémy,
 • solidarita,
 • konštruktívna sociálna kritika

 Sebaobslužné činnosti

 • obed, kultúra stolovania
 • zásady slušného správania
 • kultúra obliekania, ochrana zdravia sezónnym oblečením
 • praktické činnosti

Režimové momenty

 • momenty uplatňované pri zmene činnosti a podľa individuálnych požiadaviek režimu dňa detí – individuálny charakter, individuálne činnosti
 • krúžky v škole
 • odchod a návrat do a z umeleckej školy, jazykovej školy a pod.
 • presuny detí
 • obliekanie ,vyzliekanie
 • odchod na vychádzku
 • príprava na obed – hygiena , umývanie rúk a pod.

Tematická oblasť výchovy

 • V nej sa bude prihliadať na vekové osobitosti, sklony a potreby detí, ale aj rozvíjať a zdokonaľovať komunikatívne schopnosti detí a orientovať žiakov v záujmoch.
 • Realizuje sa v jednotlivých oblastiach výchovy.
 • Ide o tieto oblasti výchovy: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, esteticko-výchovná,  prírodovedná a environmentálna, športovo-turistická, zdravotná a dopravná . Do tejto oblasti spadá aj návšteva kultúrnych podujatí, návšteva knižnice, filmových predstavení, výstav a pod.

 Skvalitniť spoluprácu s MŠ, aby sa odstránili problémy s adaptáciou detí v prvom ročníku ZŠ. V zmysle“ Dohovoru o právach dieťaťa“ bude každá vychovávateľka zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred  sociálno-patologickými javmi.

Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti:

 pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním,

 experimentovanie,

 hra, individuálna práca,

 vlastná tvorba, aktivizujúce hry,

 práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“,

 samostatné a skupinové riešenie problémov,

 hodnotenie, sebahodnotenie

Metódy používané pri riadenej činnosti:

 rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,

 vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií,

 rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu,

 prezentácia výsledkov a ďalšie…

Formy práce pri spontánnej činnosti:

 odpočinok, čítanie kníh a časopisov,

 tematické hry (domov, rodina, škola, doprava…)

 konštruktívne hry so stavebnicou,

 stolné hry, skladanie obrázkov,

 voľné kreslenie, maľovanky, doplňovačky, dramatizácia rozprávky

Formy práce pri riadenej činnosti:

 vychádzky s pozorovaním,

 technické práce s rôznymi druhmi materiálu,

 ručné práce s využitím rôznych výtvarných techník,

 besedy,

 práce s knihou,

 súťaživé hry, didaktické hry,

 hudobne pohybové hry,

 TV chvíľky, športové hry

 výukové programy na PC.

Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie.

Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa:

požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí,

požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe vlastného záujmu a dobrej motivácie,

 požiadavka zaujímavosti, s prvkami pestrosti,

požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, aby sa čiastočne zúčastňovali na tvorbe a príprave činnosti, na ich realizácii a hodnotení,

požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení ukončenej činnosti,

požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťaťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím.

5. Tematické oblasti výchovy

Vzdelávacia

Spoločensko-vedná

Pracovno-technická

Prírodovedno- environmentálna

Telovýchovno-športová

Esteticko -výchovná- výtvarná

-hudobná

-literárno-dramatická

Tematické oblasti zahŕňajú ďalšie oblasti výchovy: rozumovú, mravnú, etickú, výchovu k manželstvu a k rodičovstvu, ekologickú, dopravnú výchovu, čitateľskú gramotnosť, finančnú gramotnosť.

Vzdelávacia oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

-rozvíjať efektívne spôsoby učenia

-rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie

Spoločensko-vedná oblasť výchovy

Cieľové zameranie výchovnej oblasti

-spolurozhodovať o živote v skupine,

-prejavovať úctu k rodičom, starším osobám,

-rozvíjať základy sebahodnotenia, seba motivácie, empatie,

-pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,

-posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti,

-kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa,

-vyjadrovať svoj názorov, vedieť vypočuť opačný názorov, využívať všetky dostupné formy

komunikácie,

-vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty.

Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele,

-rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,

-vedieť spolupracovať so skupinou,

-získať základy zručností potrebných pre praktický život,

-získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

-rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.

Esteticko-výchovná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí,

-rozvíjať základy vzťahu k umeniu,

-rozvíjať talent a špecifické schopnosti,

-rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,

-podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení,

-objavovať krásu v bežnom živote.

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom,

-pochopiť význam pravidelného pohybu,

-poznať základné princípy zdravého životného štýlu,

-rozvíjať športový talent a schopnosti.

6. VÝCHOVNÝ PLÁN

Výchovný plán stanovuje skladbu výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) v jednotlivých výchovných oddeleniach na obdobie školského roka. Určuje minimálny počet VVČ v jednotlivých oblastiach výchovy, ktoré vychovávateľky zrealizujú v školskom roku.

Názov TOVPočet činností 1.oddeleniePočet činností 2.oddeleniePočet činností 3.oddeleniePočet činností 4.oddeleniePočet činností 5.oddeleniePočet činností 6.oddelenie
Vzdelávacia oblasť191919191919
Spoločensko- vedná oblasť191919191919
Pracovno- technická oblasť363636363636
Prírodovedno-environmen-tálna oblasť353535353535
Esteticko-výchovná oblasť393939393939
Telovýchovná oblasť383838383838

Stanovený počet VVČ predstavuje jednu VVČ denne tak, že sa všetky výchovné oblasti vystriedajú počas jedného týždňa. Vychovávatelia projektujú VVČ tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie) a výchovno-vzdelávacími aktivitami.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD nerealizujeme prostredníctvom vyučovacích hodín a nie je časovo obmedzená tak, ako je to vo vzdelávaní v škole. Dĺžka jej trvania závisí predovšetkým od záujmu a aktivity detí. Z týchto dôvodov ju vo výchovnom pláne nevymedzujeme v hodinách, ale vymedzujeme počet činností, alebo aktivít. Každá výchovno-vzdelávacia činnosť plní ciele niektorej tematickej výchovnej oblasti. Preto v priebehu jedného až dvoch týždňov postupne a systematicky realizujeme všetky tematické oblasti výchovy, aby bola rozvíjaná osobnosť dieťaťa komplexne.

6.1. Skladba výchovných oddelení v ŠKD

V školskom roku 2021/2022 je vytvorených šesť oddelení:

Výchovné oddelenieRočníkyVychovávateľka
1.výchovné oddelenie1.A a 4.B triedaVinczeová Silvia
2.výchovné oddelenie1.B a 4.B triedaStupková Monika
3.výchovné oddelenie2.A a 4.A triedaBc. Fülöpová Zdenka
4.výchovné oddelenie2.B a 4.A triedaKováčová Katarína
5.výchovné oddelenie3.A a 4.A triedaFranková Stanislava
6.výchovné oddelenie3.B a 4.B triedaBc. Prokopová Monika

Výchovný jazyk

Výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk – slovenský.

7. Personálne zabezpečenie

Výchovnú činnosť zabezpečuje 5 kvalifikovaných vychovávateliek, ktoré svojím vzdelaním spĺňajú podmienky pedagogickej spôsobilosti, a 1 nekvalifikovaná vychovávateľka, ktorá je prihlásená na dvojročné externé pedagogické vzdelávanie, v školskom roku 2021/2022 je študentkou druhého, maturitného ročníka. Niekoľkoročná bohatá prax vychovávateliek, vedomosti a skúsenosti v oblasti komunikácie s deťmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy, schopnosť motivovať činnosť, udržať si disciplínu, podnecovať a rozvíjať prirodzenú zvedavosť detí, ochota k ďalšiemu vzdelávaniu, samoštúdiom odbornej literatúry a časopisov, absolvovanie aktualizačných vzdelávaní, sú zárukou kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce

8. Materiálno-technické a priestorové podmienky

ŠKD má 6 miestností, triedy, v ktorých prebieha činnosť po skončení vyučovania. Nábytok v triedach je vhodný. Rozmiestnený je tak, aby vyhovoval individuálnej aj skupinovej práci. Hračky a športový materiál pravidelne dopĺňame. Hygienické zariadenia sú k dispozícií na tej istej chodbe ako miestnosti ŠKD. Toalety i triedy sú vybavené zásobníkmi tekutého mydla, utierok a toaletného papiera. Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu máme k dispozícií didaktickú techniku. Pri činnostiach detí sa využíva aj školský dvor, telocvičňa, multifunkčné ihrisko. Prostredie je estetický upravované podľa tematických okruhov vlastnoručnými prácami detí.

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

– prostredie a vybavenie využívaných priestorov zodpovedá platným hygienickým a zdravotným normám a je prispôsobené vykonávaniu činností v ŠKD

– deti sú vedené k dodržiavaniu pravidiel bezpečného správania, sú vykonávané opatrenia k minimalizácii vzniku úrazov

– bezpečnostným technikom sú pravidelne vykonávané kontroly vnútorných i vonkajších priestorov

– k dispozícii je lekárnička s kontaktom a lôžko pre prípad poskytnutia prvej pomoci

– deti sú vedené k dodržiavaniu pitného režimu

– režim dňa je zostavený podľa hygienických a bezpečnostných zásad

– s rozvrhom týždennej činnosti a o plánovaných aktivitách sú rodičia informovaní cez nástenku a internetovú stránku školy

– na prístupnom mieste je zverejnený Školský poriadok ŠKD

– v ŠKD platí zákaz fajčenia

– vychovávateľky v ŠKD zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie zapísaných detí, za bezpečný prechod detí na záujmovú činnosť mimo ŠKD vychovávateľky nezodpovedajú.

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Cieľom hodnotenia je získať spätnú väzbu a poskytnúť ju dieťaťu a jeho rodičom.

Hodnotenie spočíva najmä v orientácii na pokrok v rozvoji dieťaťa – v jeho postojoch, schopnostiach, zručnostiach a vedomostiach, oproti predchádzajúcemu stavu v porovnaní so sebou samým v čase. V hodnotení prevláda pozitívna orientácia čo vedie dieťa k vzniku záujmu a motivácie k akejkoľvek činnosti. Pochvalou a povzbudením dávame dieťaťu príležitosť prežiť pocit radosti z úspechu.

Podklady na hodnotenie získame týmito metódami a formami :

– pozorovaním

– rozhovormi s deťmi, rodičmi, učiteľmi

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Súčasťou riadiacej práce v oblasti výchovy a vzdelávania detí je aj kontrolná činnosť s cieľom získať spätné informácie o úrovni výchovy a vzdelávania, analyzovať daný stav, prípadne navodiť zmeny. V tejto činnosti budeme vychádzať z plánu kontrolnej činnosti ako integrálnej súčasti systému riadenia školy. Kontrola bude zameraná na :

 dodržiavanie psychohygienických zásad

 kontrolu kvality v procese výchovy a vzdelávania

 kontrolu pedagogickej dokumentácie

Formy kontroly:

 hospitačná činnosť

 pozorovanie

 rozhovor

Hodnotenie práce bude vychádzať zo systému kritérií, na základe ktorých bude zamestnávateľ

motivovať a oceňovať vychovávateľky za dosiahnuté výsledky, kvalitu plnenia úloh ako aj

vykonanie prác nad rámec ich pracovných povinností.

12. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny plán je súčasťou ročného plánu školy.

Tento systém má tieto ciele:

 Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe

 Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov

 Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti

Súčasťou výchovy v ŠKD sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez obsahové výchovné oblasti.

Prierezová téma:

1.Multikultúrna výchova

Aktivita: Vianočná besiedka, Deň detí v klube, Halloween

2. Mediálna výchova

Aktivita: Návšteva miestnej knižnice

3. Osobnostný a sociálny rozvoj

Aktivita: Dobrá klíma v oddelení

4. Environmentálna výchova

Aktivita: Jar – kvety, stromy, zvieratá, Príroda liečiteľka

5. Dopravná výchova

Aktivita: Pravidlá cestnej premávky, Pravidlá prvej pomoci

6. Ochrana života a zdravia

Aktivita: Vitamínikovia ABC, Medzinárodný deň mlieka

7. Regionálna výchova

Aktivita: Recepty starých mám a rady dedkov

8. Tvorba projektu a prezenčné zručnosti

Aktivita: Vianočná akadémia, Akadémia ku Dňu matiek