Školský poriadok škd

Školský poriadok školského klubu detí, ďalej ŠKD, je vnútorným školským poriadkom a je

súčasťou pedagogickej dokumentácie ŠKD. Zabezpečuje vnútorný chod ŠKD, organizáciu života ŠKD – detí, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a podmienky pre optimálne ľudské vzťahy tak, aby čas strávený v ŠKD bol maximálne efektívne využitý z hľadiska výchovného programu ŠKD.

I. Všeobecné ustanovenie

Vnútorný poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno- právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom.

ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v čase mimo vyučovania.

II. Riadenie a organizácia ŠKD

1. Školský klub detí riadi riaditeľka školy.

2. Činnosť ŠKD je zameraná na aktívne využívanie voľného času detí, riadi sa vypracovaným výchovným programom školského klubu .

3. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.

5. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí a tiež počet detí v jednotlivých oddeleniach.

6. ŠKD je súčasťou školy.

III. Prevádzka ŠKD

 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych

 sviatkov, ráno od 6.40 do 7.04 a od 11.10 do 17,00 hod.

 2. Počas prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.

 3 . ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

 4. VVČ sa realizuje podľa Výchovného programu Hrou sa učím žiť.

Organizácia činnosti a časový harmonogram činností ŠKD

Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti  v školskom klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a relaxačnej činnosti, záujmovej aktivity s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie z dôvodu zabezpečenia psychohygieny detí.

11.10 – 13.00              Ukončenie vyučovania. Osobná hygiena, obed.

Oddychová, relaxačná činnosť podľa rozvrhu týždennej  činnosti.

13.00 –  14.00             Rekreačná činnosť.

14.00 – 14.45              Pravidelné striedanie tematických oblasti    výchovy.

14.45 – 15.00              Osobná hygiena, olovrant.

15.00 – 15.45             Príprava na vyučovanie – písomná a ústna.

15.45 – 17.00             Záujmová činnosť  podľa záujmov detí.

IV. Prihlasovanie dieťaťa do ŠKD

1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti  o prijatie  do ŠKD zákonnými zástupcami  a zaplatením poplatku.

2. Žiadosť o prijatie sa podáva najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka. Deti  z prvého ročníka  vždy  na začiatku  školského roka, najneskôr do 15.9. príslušného školského roka.

3. Deti sa do ŠKD prihlasujú vždy na jeden školský rok.

4. Do klubu sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov.

5. Do ŠKD sa zaraďujú podľa veku a ročníka.

6. O zaradení do ŠKD  rozhoduje riaditeľ školy.

V. Dochádzka detí do ŠKD

1. Do oddelení školského klubu detí budú prednostne prijímané deti mladšieho školského veku.

 2. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD  uvedie rodič v  žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do ŠKD. Zmeny v dochádzke je  povinný oznámiť rodič písomne a pripojí sa k žiadosti.

 3. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť zo ŠKD písomnou žiadosťou.

 4. Za príchod dieťaťa do rannej ŠKD v čase od 6,40 hod. -7,04 hod. je zodpovedný rodič.

5. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania rodiča. Dieťa

preberá z ŠKD zákonný zástupca, alebo osoba poverená zákonným zástupcom, pokiaľ nie je

v osobnom spise uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD.

6. Ak odíde dieťa z ŠKD bez sprievodu rodiča, právnu zodpovednosť berie na seba rodič.

7. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu, je na základe informácie zákonného zástupcu, uvedený v osobnom spise dieťaťa. Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke písomným spôsobom. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí, alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú akceptované.Za príchod  dieťaťa do ŠKD a odchod dieťaťa z ŠKD zodpovedá zákonný zástupca, aj v prípade, že dieťa prichádza resp. odchádza so starším neplnoletým súrodencom.

8. Z výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej mimo priestorov ŠKD môžu byť deti uvoľnené len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu (ktorý tak zároveň preberá za dieťa zodpovednosť), v opačnom prípade je rozchod detí v priestoroch ŠKD. 

9. Počas krúžkovej činnosti v škole, popoludňajšieho vyučovania v škole resp. školskej akcie mimo školu v čase pobytu dieťaťa v ŠKD, je za dieťa zodpovedný lektor, resp. učiteľ poverený vedením aktivity. Jeho zodpovednosť začína vyzdvihnutím dieťaťa z ŠKD a končí jeho odovzdaním v klube po skončení aktivity. 

 10.  Pri záujmovej/krúžkovej činnosti organizovanej inou inštitúciou ako škola (napr. ZUŠ, športový od. ap.) zodpovednosť za prechod dieťaťa preberá zákonný zástupca, rovnako tak zákonný zástupca zodpovedá za príchod dieťaťa na rannú službu ŠKD a odchod dieťaťa zo ŠKD. 

11. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôže dieťa svojvoľne odísť.

VI. Starostlivosť o BOZP

1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci

 učiteľ.

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode

 s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25

 detí.

6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy  a zákonnému zástupcovi  a napíše  o ňom záznam.

7. Zakazuje sa používanie mobilných telefónov a všetky ich funkcie, audio a video nosičov a prehrávačov, bluetooth slúchadiel, elektronických hračiek, počas celej činnosti školského  klubu. (Mobilný telefón  možno použiť len vo výnimočnej situácii s dovolením vychovávateľky.)

8. Dieťa v školskom klube musí byť riadne prezuté.

9. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.

10. Podávanie akýchkoľvek liekov s výnimkou chronického ochorenia je zakázané.

11. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.,

VII. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

 1. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje zriaďovateľ obce Tomášov.

 2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou

  poukážkou.

 3. Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení

  alebo o odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.

 4. Príspevok  sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

 5. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku.

 6. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a   

  boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie  

  školy a ŠKD o vyradení dieťaťa.

 7. O výnimkách príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

VIII. Práva a povinnosti dieťaťa

Dieťa má právo na :

a) rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu

c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

v rozsahu ustanovenom týmto zákonom

d) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

e) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou

f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny

h) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a

sexuálnemu násiliu,

i) na slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v

rozsahu ustanovenom výchovným programom

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

Dieťa je povinné :

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a

vzdelávania

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského

zariadenia

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola

alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli

bezplatne zapožičané

e) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní

g) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

IX. Výchovno- vzdelávacia činnosť

 1. Výchovno- vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci- vychovávateľky. Deti vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu  stravovaniu sa v školskej jedálni.

2.  Príprava  na  vyučovanie prebieha v čase na to určenom, v kľudovom režime. Deti podľa pokynov vychovávateľky vypracúvajú úlohy písomne alebo hravou formou didaktickými hrami opakujú učivo.

3. Vychovávateľky  učia deti samostatnosti pri stolovaní, základné hygienické návyky, samoobslužné práce v školskej jedálni. Z jedálne deti odchádzajú spoločne v sprievode vychovávateľky.

 4. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v záujmových útvaroch krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje účasť aj na iných formách záujmovej činnosti v škole i mimo školy.

 5. Rekreačná činnosť  je prostriedkom  k vyrovnávaniu jednostranného zaťaženia deti z vyučovania a jej náplňou je  umožniť  deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí. Prebieha  čo najviac mimo budovu školy, na školských ihriskách, na vychádzkach.

 6. ŠKD organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia / vstupné sa hradí  príspevkami rodičov/.

7. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využíva telocvičňa, ihrisko a iné objekty školy.

X. Práva a povinnosti zákonného zástupcu

Zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa ŠKD, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce, schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu ŠKD možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v ŠKD poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

 oboznámiť sa s výchovným programom ŠKD, školským poriadkom ŠKD a súvisiacimi internými nariadeniami vedenia ŠKD,

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo ŠKD prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v ŠKD

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom ŠKD,

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

 nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo.

XI. Opatrenia vo výchove

V zmysle § 58 školského zákona dieťaťu možno udeliť

 pochvalu alebo iné ocenenie – za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností alebo statočný čin; návrh sa prerokúva v pedagogickej rade

 napomenutie alebo pokarhanie od vychovávateľa, triedneho učiteľa, riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie – za previnenie proti školskému poriadku – stupeň výchovného opatrenia závisí od závažnosti previnenia, môže byť spojený so zníženou známkou zo správania; návrh sa prerokúva v pedagogickej rade.

 Kritéria na udelenie sankcií za porušenie Školského poriadku ŠKD

 písomné napomenutie vychovávateľom: po verbálnom upozornení vychovávateľky za menej závažné porušenie Školského poriadku ŠKD (nerešpektovanie pokynov, vychovávateľky, používanie vulgárnych slov v komunikácii ap.)

 pokarhanie triednym učiteľom: po konzultácii s rodičom a prerokovaní v pedagogickej rade za opakované menej závažné a závažnejšie priestupky voči Školskému poriadku ŠKD (svojvoľné vzdialenie sa z oddelenia ŠKD, požívanie alkoholických a tabakových výrobkov, sústavné vyrušovanie, opakované používanie vulgárnych slov, ničenie školského majetku, krádež v škole podľa rozsahu, nedôstojné správanie voči učiteľom, vychovávateľkám a spolužiakom, ničenie životného prostredia v areáli školy – poškodzovanie trávnatých plôch, kríkov záhonov ap.)

 pokarhanie riaditeľkou školy: po prerokovaní v pedagogickej rade za opakujúce sa závažnejšie priestupky, krádež podľa rozsahu, vydieranie a šikanovanie spolužiakov, hrubé a vulgárne správanie sa voči všetkým zamestnancom ŠKD,

 vylúčenie zo ŠKD: za trestnú činnosť, závažné a hrubé porušenie Školského poriadku ŠKD, resp. vyšších právnych noriem, šírenie a užívanie drog, ohrozovanie zdravia a bezpečnosti detí a zamestnancov ŠKD

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Školský poriadok ŠKD je záväzný pre všetky deti navštevujúce ŠKD. Porušenie Školského poriadku ŠKD je dôvodom na výchovné opatrenie. Vychovávateľky sú povinné preukázateľne oboznámiť deti a ich zákonných zástupcov s obsahom Školského poriadku ŠKD. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy.

Školský poriadok ŠKD bol schválený  27. 9. 2019 pedagogickou radou a nadobúda účinnosť

2. 9. 2019

 V  Tomášove       2.  9. 2019