Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

Výška príspevku je stanovená zákonom a podľa § 114 ho uhrádza zákonný zástupca žiaka.

Mesačný poplatok za ŠKD je  15,00 EUR

Príspevok za pobyt žiaka v Škd sa vyberá dopredu v termíne buď mesačne vždy najneskôr do 1O. príslušného kalendárneho mesiaca alebo podľa finančných možností rodičov naraz za september – december ( za rok 2020 je posledná splátka najneskôr do 10.12.2020) a január – jún 2021 (posledná splátka najneskôr do 10.6.2021) a to nasledovne:

a) poštovou peňažnou poukážkou

b) platbou z účtu zákonného zástupcu na príjmový účet školy

Číslo účtu SK29 5600 0000 0048 5337 4002

Pri každom spôsobe úhrady musí byť uvedené meno žiaka a mesiace, za ktoré sa príspevok platí.

Potvrdenie o úhrade je potrebné predložiť vychovávateľke ŠKD