Preventívny program z CPPPaP: Teambuilding

16. 2.2022 mali 8.A preventívny program: Teambuilding, ktorý bol zameraný na zlepšenie vzťahov v triede, fungovanie triedneho kolektívu, komunikáciu medzi spolužiakmi, zvýšenie skupinovej kohézie a kooperácie.

Program viedla psychologička z CPPPaP Senec.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská