Preventívny program: Teambuilding

Dňa 20.9. mali 9.B preventívny program Teambuilding. Program bol zameraný na zlepšenie vzťahov v triede, fungovanie triedneho kolektívu, komunikáciu medzi spolužiakmi, zvýšenie skupinovej kohézie a kooperácie. Zároveň bol zameraný aj na predchádzanie voči šikane.

Preventívny program viedla pani psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zo Senca.

koor. prevencie: Mgr. I. Pilinská