Preventívny program: Rozvoj sociálnych zručností

21.10.2020 prebiehal preventívny program: Rozvoj sociálnych zručností pre 3.B s psychologičkami z CPPPaP  Senec. Mal charakter intervencie a flexibilne reagoval na situáciu a vzťahy v triede (napr. komunikáciu žiakov medzi sebou resp. žiakov a učiteľov). Deti sa hravou formou dozvedeli ako sa majú k sebe správať, čo je vhodné a čo môže druhému už ublížiť.

Mgr. I. Pilinská (koor. prevencie)