Preventívny program: Predsudky vs. Tolerancia – 8.A

20.10.2020 prebiehal preventívny program: Predsudky vs. Tolerancia pre 8.A s psychologičkou z CPPPaP  Senec. Cieľom besedy bolo podporiť u detí uvedomenie si vlastných predsudkov a postojov voči menšinám a marginalizovaným skupinám. Rozprávali sa aj o tom, čoho sa najviac boja, kde chcú žiť a v čom sa chcú zlepšiť.

Mgr. Ivona Pilinská (koor. prev.)