Preventívny program CPPPaP – Predsudky vs. tolerancia – 8.A

17.10.2022 mali žiaci 8.A preventívnu aktivitu na tému: Predsudky vs. tolerancia. Cieľom aktivity bolo podporiť uvedomenie si vlastných predsudkov a postojov voči menšinám a marginalizovaným skupinám.
Aktivitu viedla p. psychologička Mgr. K. Malinovská z CPPPaP Senec.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)