Preventívny program: Ako sa učiť – 5.B

14.10.2020 prbiehal preventívny program pre 5.B na tému: Ako sa učiť. Program viedla psychologička z CPPPaP v Senci. Prostredníctvom programu si žiaci mohli osvojiť racionálne spôsoby učenia sa v rámci každodenných nárokov školy, ako aj v špecifických školských situáciách, akým spôsobom môže byť učenie ovplyvňované a ako ho zmeniť vo svoj prospech.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)