Preventívny program: A dosť + Teambuilding

13.10.2020 prebiehal preventívny program pre 5.A na témy: A dosť + Teambuilding. Program bol určený ako prevencia šikanovania  a kyberšikanovania a súčasne aj  zameraný na zlepšenie vzťahov v triede, fungovanie triedneho kolektívu, komunikáciu medzi spolužiakmi, zvýšenie skupinovej kohézie a kooperácie. Program viedla psychologička z CPPPaP v Senci.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)