Poďme sa zlepšovať!

Zapojenie sa našej školy do programu Erasmus+

Na základe žiadosti našej školy, ktorú sme podali 22.02.2023, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu dňa 19.5.2023 schválila grant na obdobie 1.6.2023 – 30.11.2024. Grant bol schválený na realizáciu projektu „Poďme sa zlepšovať!“. Náš projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+.

Pre tento projekt sme identifikovali nasledujúce najdôležitejšie výzvy a potreby našej organizácie:

1. Internacionalizácia našej školy zapojením sa do Erasmus+ projektu – chceli by sme školu viac otvoriť do Európy spoluprácou s inými zapojenými školami.

2. Zlepšenie a zefektívnenie výučby anglického jazyka, aby sa jednak zlepšila jazyková zručnosť žiakov a aby sa dosiahlo vyššie sebavedomie žiakov v komunikácii v anglickom jazyku a v neposlednom rade aby sa zlepšila úspešnosť uchádzačov na bilingválne stredné školy.

3. Spoznávanie iných kultúr žiakmi aktívnym zapojením sa do európskej siete škôl, uvedomujúc si dôležitosť európskej spolupráce. Zažitie života a práce v medzinárodnom prostredí.

4. Rozšírenie profesionálnej kompetencie pedagógov, výmena najlepších metód vo výučbe anglického jazyka ako cudzieho jazyka.

5. Implementácia inovatívnych vyučovacích foriem a metód.

6. Zvýšenie záujmu žiakov a rodičov o budúce projekty školy.

7. Zvýšenie záujmu pedagógov o budúce projekty školy.

Stanovili sme si 2 ciele, pomocou ktorých veríme, že môžeme pokryť vyššie uvedené potreby:

V prvom rade našim cieľom je zlepšenie komunikačných zručností žiakov, získanie skúseností s participáciou na výučbe v hosťujúcej škole a umožniť žiakom spoznávať iné kultúry v Európe. Ďalšie štúdium na strednej škole vyžaduje od našich absolventov okrem iného aj ovládanie anglického jazyka. Skúsenosťou na partnerskej škole si žiaci uvedomia dôležitosť európskej spolupráce, zažijú multikultúrne prostredie, uvedomia si dôležitosť celoživotného vzdelávania a zvýšia si sebavedomie. Chceme prostredníctvom zahraničných mobilít dať žiakom príležitosť si tieto zručnosti rozvíjať.

Našim druhým cieľom je rozvoj profesijných kompetencií pedagógov a zavedenie inovatívnych vyučovacích foriem a metód vo výučbe anglického jazyka. Napriek snahe neustále rozširovať portfólio vyučovacích metód vo výučbe anglického jazyka si uvedomujeme, že je potrebné sa priebežne vzdelávať v možnostiach digitálnych produktov, ktoré by sa dali efektívne využiť vo výučbe anglického jazyka. Participujúci pedagógovia potom zdieľajú nové vedomosti s kolegami a zavedú nové, kvalitnejšie postupy do výučby. ďalšou časťou tohto cieľa je nadobudnúť nové kontakty s cieľom možnej budúcej spolupráce na projektoch.

Aktivity, ktoré sme naplánovali na projektové obdobie sú nasledovné:

Na jeseň 2023 a na jar 2024 plánujeme 2 rôzne tzv. mobility žiakov 2. stupňa (pobyt našich žiakov na zahraničnej škole) v trvaní 5 dní a s účasťou 12 žiakov a 2 sprevádzajúcich učiteľov. Okrem toho sú súčasťou žiadosti aj odborné kurzy pre 2 vyučujúcich anglický jazyk na 2. stupni.

Výber žiakov na mobility:

Vybrať plánujeme najviac motivovaných žiakov s určitou úrovňou jazykových kompetencií, preto výberový proces bude mať 2 časti. Prvá časť bude test z anglického jazyka, zameraný na používanie jazyka a čítanie s porozumením. Druhá časť bude dotazník o motivácii žiakov. Každá otázka bude bodovo hodnotená. Obe časti budú mať váhu 50%. Z konečného rebríčka výsledkov sa vyberie prvých 12 účastníkov mobility a ďalší 3 náhradníci. Test z anglického jazyka zostaví a vyhodnotí pedagóg anglického jazyka, kým dotazník zostavia a vyhodnotia triedni učitelia. Výber na prvú mobilitu plánujeme uskutočniť už v priebehu septembra 2023.

Napriek tomu, že sme nováčikmi v projekte, veríme, že spoločnými silami dosiahneme naše vytýčené ciele, získame cenné vedomosti a skúsenosti a v neposlednom rade zažijeme veľa zábavy!

Mgr. Zuzana Sarková, Ing. Lili Takáts