Plastelínový dejepis

Dejepis bol pre žiakov piateho ročníka novým predmetom, na ktorom sa zoznamovali s minulosťou a jej skúmaním, ale aj s človekom „v premenách času“. Na posledných hodinách dejepisu v tomto školskom roku žiaci predviedli, ako dokážu využiť nielen svoje vedomosti, ale aj zapojiť istú dávku kreativity: z plastelíny vymodelovali to, čo ich na hodinách dejepisu v tomto školskom roku najviac zaujalo.

V oboch triedach nám vzniklo viacero pravekých obydlí aj s krajinkou, no medzi žiackymi prácami sa vyskytli aj archeologické nálezy a vykopávky (mince, keramika, zbrane), či dokonca hlinené tabuľky s písmom. Žiakom oboch tried ďakujem za ich nadšenie a usilovnosť a prajem im, aby ich radosť z odkrývania našej minulosti sprevádzala aj naďalej.

 p. uč. L. Mišičáková