Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 29. marca 2021

V súlade s rozhodnutím ministra školstva, opatreniami vlády SR a na základe výsledkov testovania zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov v Tomášove oznamujeme, že Základná škola, Školská 7, Tomášov,
OBNOVUJE vyučovanie a prevádzku ŠKD pre žiakov I. stupňa
od 29. marca 2021
(pri vstupe do školy je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie o bezinf. zák. zást.).
Žiaci I. stupňa, ktorí sa na základe rozhodnutia zákonných zástupcov nezúčastnia prezenčného vyučovania v škole, budú vzdelávaní zasielaním úloh cez EduPage.
Žiaci II. stupňa ZŠ (5. až 9. roč.) budú naďalej vzdelávaní doma formou on-line hodín podľa platného rozvrhu (ako doteraz), prostredníctvom aplikácie
MS Teams.