Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 26. apríla 2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 sa od 26.04.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov
celej školy
za nasledovných podmienok:

  1. Pre vstup do školy od pondelka 26.4. je opäť potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom COVID-testu. Preukazovať sa musí jeden zákonný zástupca žiaka 1. stupňa, žiak 2. stupňa a jeden jeho zákonný zástupca.
  2. Pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  – žiak 1. stupňa Príloha 11/a, žiak 2. stupňa Príloha 8/a, ktoré môžete podať aj elektronicky cez EduPage.
  3. Negatívny výsledok COVID testu alebo jednu z výnimiek je potrebné preukázať buď kópiou potvrdenia o vykonaní testu nie starším ako 7 dní, buď potvrdením o očkovaní, buď pozitívnym výsledkom COVID-testu nie starším ako 180 dní, alebo lekárskym potvrdením.
  4. Žiaci a zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu môžu na prekrytie horných dýchacích ciest používať rúška, šál alebo šatku (Vyhláška 175 ÚVZ SR).
  5. Vyučovanie žiakov II. stupňa ZŠ prebieha prezenčne podľa upraveného rozvrhu v odporúčanom rozsahu 4 – 5 vyučovacích hodín denne v rámci adaptačného procesu.
  6. ŠKD je v prevádzke v nezmenenej forme v 6 oddeleniach do 16.00 hod.
  7. v súvislosti s nástupom žiakov 5. až 7. ročníka žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie prihlásili svoje deti na obedy individuálne osobne alebo telefonicky na tel. č. 0245958120 najneskôr do 26.4.2021 do 8.00 hod.
  8. Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpia do školy bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.