Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 19. apríla 2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2021/12811:1-A1810 sa od 19.04.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 8. a 9.ročníkov za nasledovných podmienok:

– zákonný zástupca je povinný zabezpečiť testovanie svojho dieťaťa AG, kloktacím alebo PCR testom a zároveň aj jedného zákonného zástupcu,
– pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (TU) s priloženou kópiou jeho negatívneho COVID testu (je možné predložiť aj elektronicky cez EduPage) a poskytnúť k nahliadnutiu svoj negatívny COVID test,
ZMENA: žiaci a zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu môžu na prekrytie horných dýchacích ciest používať rúška, šál alebo šatku (Vyhláška 175 ÚVZ SR),
– vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníkov prebieha prezenčne podľa upraveného rozvrhu v odporúčanom rozsahu 4 vyučovacích hodín denne (rozvrh zašlú žiakom triedny učitelia).

Organizácia vyučovania:

žiaci 1.stupňa pokračujú v nezmenenej forme prezenčného vyučovania,
ŠKD je v prevádzke v nezmenenej forme v 6 oddeleniach do 16.00 hod.,
ročníky 5. až 7. pokračujú v dištančnej výuke podľa upraveného online rozvrhu,
– vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníkov prebieha prezenčne,
– v súvislosti s nástupom žiakov 8. a 9. ročníkov žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie prihlásili svoje deti na obedy individuálne osobne alebo telefonicky na tel. č. 0245958120 najneskôr do 19.4.2021 do 8.00 hod.