Európsky deň jazykov na našej škole

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.
My na našej škole sme oslávili tento rok v stredu, 4.októbra počas tretej až piatej vyučovacej hodiny.
Boli dve možnosti, čo pripraviť. Prvá možnosť bola, v triede vytvoriť opäť plagát, avšak teraz mal znázorniť všetky jazyky, ktoré sú prítomné v danej triede. Druhá možnosť bola pripraviť krátke video s obľúbeným výrazom v ľubovoľnom jazyku, ktorý ilustruje krásu jazyka, to znamená uviesť svoj obľúbený výraz v konkrétnom jazyku, pozadie výrazu a vysvetliť jeho význam.
Skoro všetky triedy pracovali na plagáte, priložené sú fotky jednak z procesu tvorby a tiež už aj hotové plagáty.
Za spoluprácu kolegom aj žiakom ďakujem.


Lili Takáts