Dôležité informácie pre rodičov

Školský Klub Detí pri ZŠ Tomášov

  • Prevádzka ŠKD je denne od pondelka do piatka, bezprostredne po vyučovaní do 17,00 hod.
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD a Prílohu k žiadosti prosím obratom doniesť vyplnené a podpísané.
  • Obzvlášť dôkladne uveďte prosím všetky osoby, ktoré budú môcť Vaše dieťa preberať z ŠKD. Výlučne na základe Vami písomne uvedených osôb budú deti uvoľnené z ŠKD.
  • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je stanovený zákonom a podľa § 114 ho uhrádza zákonný zástupca žiaka. Mesačný poplatok za ŠKD je  15,00 EUR. Príspevok sa vyberá dopredu v termíne buď dvojmesačne vždy najneskôr do 1O. dňa príslušného kalendárneho mesiaca alebo podľa finančných možností rodičov naraz za september – december 2022, január – jún 2023 a to nasledovne:

a) poštovou peňažnou poukážkou

b) platbou z účtu zákonného zástupcu na príjmový účet školy.

Číslo účtu SK29 5600 0000 0048 5337 4002

Pri každom spôsobe úhrady musí byť uvedené meno žiaka a mesiace, za ktoré sa príspevok platí. Variabilný symbol: mesiac a rok (napr. 092022). Potvrdenie o úhrade je potrebné predložiť vychovávateľke ŠKD.

  • Činnosť ŠKD začíname obedom – zákonný zástupca prihlási svoje dieťa na obedy osobne v jedálni alebo telefonicky na tel. čísle: 02/45958 120. V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole, je potrebné ho v jedálni z obeda odhlásiť.
  • Nasledujú oddychovo – relaxačné činnosti a pobyt vonku za každého počasia. Prosím, aby deti mali vo svojich skrinkách náhradné oblečenie, hlavne ponožky, tričko, legíny či tepláky.
  • Svojim deťom prosím pribaľte aj olovrant a pitie.
  • Po tematickej záujmovej činnosti sa venujeme didaktickým a grafomotorickým cvičeniam a domácim úlohám. S prvákmi si začneme vypracovávať úlohy až v decembri, dovtedy sa zväčša prváci adaptujú na školský režim.
  • Vstup do budovy školy je povolený iba žiakom, takže pri preberaní dieťaťa je potrebné použiť príslušné vonkajšie zvončeky z dvora školy.
  • V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás prosím kedykoľvek obráťte, buď pri preberaní detí alebo správou cez školský portál edupage.