Dodatok k výchovnému programu ŠKD na školský rok 2022/2023

6. VÝCHOVNÝ PLÁN

Výchovný plán stanovuje skladbu výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) v jednotlivých výchovných oddeleniach na obdobie školského roka. Určuje minimálny počet VVČ v jednotlivých oblastiach výchovy, ktoré vychovávateľky zrealizujú v školskom roku.


Názov TOV
Počet činností 1.oddeleniePočet činností 2.oddelenie
Počet činností 3.oddelenie
Počet činností 4.oddelenie
Počet činností 5.odeleniePočet činností 6.oddelenie

Vzdelávacia oblasť

17

17

17

17

17

17

Spoločensko- vedná oblasť

18

18

18

18

18

18

Esteticko- výchovná oblasť


37


37


37


37


37


37

Telovýchovná oblasť

40

40

40

40

40

40

Pracovno- technická oblasť


37


37


37


37


37


37

Prírodovedno- environmen- tálna oblasť


36


36


36


36


36


36

6.1. Skladba výchovných oddelení v ŠKD

V školskom roku 2022/2023 je vytvorených šesť oddelení:

Výchovné oddelenieRočníkyVychovávateľka
1.výchovné oddelenie1.A a 4.A triedaStupková Monika
2.výchovné oddelenie1.B a 4.B triedaBc. Fülöpová Zdenka
3.výchovné oddelenie2.A a 4.A triedaVinczeová Silvia
4.výchovné oddelenie 2.B a 4.B triedaKováčová Katarína
5.výchovné oddelenie3.A a 4.A triedaFranková Stanislava
6.výchovné oddelenie3.B a 4.B triedaBc. Prokopová Monika

Výchovný jazyk

Výchovným jazykom v ŠKD je štátny jazyk – slovenský.

7. Personálne zabezpečenie

Výchovnú činnosť zabezpečuje 6 kvalifikovaných vychovávateliek, ktoré svojím vzdelaním spĺňajú podmienky pedagogickej spôsobilosti. Niekoľkoročná bohatá prax vychovávateliek, vedomosti a skúsenosti v oblasti komunikácie s deťmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy, schopnosť motivovať činnosť, udržať si disciplínu, podnecovať a rozvíjať prirodzenú zvedavosť detí, ochota k ďalšiemu vzdelávaniu, samoštúdiom odbornej literatúry a časopisov, absolvovanie aktualizačných vzdelávaní, sú zárukou kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce.