Deň vyučovania v prírode

Naša škola sa už po tretí krát zapojila do celosvetového dňa vyučovania vonku. S radosťou môžem konštatovať, že „outdoorových“ aktivít sa zúčastnili takmer všetky ročníky a triedy a to v počte cca 300 žiakov. Vyučujúci primárneho a nižšieho sekundárneho vyučovania využili na vyučovanie vonku školský areál, altánok a niektorí sa vybrali do obce na miestne detské ihrisko. Počasie nám prialo, len občas deťom aktivity narušil nárazový vietor alebo hluk mechanizmov stavebných prác, ktoré aktuálne prebiehajú. Učenie vonku má svoje čaro nie len pre žiakov, ale aj učiteľov, ktorí môžu priamo spojiť v niektorých aktivitách názorné vyučovanie vonku s teóriou a vychádzať pri výklade z reálnych situácií, ktoré nám poskytuje vonkajšie prostredie, a tým  zaradiť do vyuč. hodín prvky pohybu a priameho pozorovania prírody a iných okolitých javov. Žiaci a učitelia absolvovali vyučovanie na rozličných predmetoch : PVO –Poznávanie rastlín, Životné prejavy rastlín, SJL-Opis stromu –Pagaštan konský, VYV-Naša škola (kresba, maľba), Príroda v mojom okolí(kresba, maľba), HUV Spievame si v prírode (aj s gitarou), TSV -Loptové hry, ANJ –Moje telo, Priama a nepriama reč, NEJ-Opis oslavy, Pozvánka na oslavu, ETV-Tvorivé hry v prírode. Myslím si, že takýto typ vyučovania je obohatením a spestrením klasickej formy vyučovania v školských laviciach a treba ho zaraďovať do vyučovania častejšie.


Ďakujem všetkým vyučujúcim aj žiakom za absolvovanie tejto aktivity !


Mgr.Marta Melková