Beseda: „Na štarte k mužnosti“

Dňa 18.2 sa konala online beseda: „Na štarte k mužnosti“ – pre chlapcov 7.A a 7.B – jej cieľom bolo podporiť u chlapcov zdravý vzťah ku svojej mužnosti. Obsahom besedy boli bio-psycho-sociálne aspekty dospievania, intímna a sexuálna hygiena, základy reprodukčného zdravia, prevencia rakoviny semenníkov a prostaty, úrazy urogenitálneho systému, zdravé a zodpovedné sexuálne správanie (ochrana) anatómia, mužské pohlavné orgány, hormóny, sebavedomie, bezpečnosť.

Online besedu viedla kvalifikovaná  lektorka p. Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s.r.o. (Beseda bola v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom,  Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vychádzajú z Koncepcie sexuálnej výchovy pre žiakov základných škôl.)

(koor. prev. Mgr. I. Pilinská)