Prevencia kriminality – preventívne aktivity pre: 6.A+ 6.B; 7.A+7.B; 9.A+9.B

10.10.2022 mali 9.A + 9.B počas tretej vyučovacej hodiny preventívnu aktivitu na tému: Trestnoprávna zodpovednosť, ktorej cieľom bolo poučiť žiakov o následkoch protiprávneho konania a oboznámiť sa s priestupkovým a trestným právom. Zároveň sa žiaci dozvedeli o účinkoch a škodlivosti drog, o ich agresivite na ľudské telo, o trestoch za ich prechovávanie a požívanie.

Počas štvrtej vyučovacej hodiny mali preventívnu aktivitu aj naši siedmaci na tému: Domáce násilie, kyberšikana a šikana, kde sa žiaci dozvedeli o tom, čo znamenajú dané termíny, ako sa pred nimi chrániť ako pomôcť sebe ale aj ostatným v daných situáciách.

Počas piatej vyučovacej hodiny prebiehala preventívna aktivita: Kyberšikana v 6.A a 6.B. Jej cieľom bolo predchádzať agresívnemu správaniu u žiakov cez informačno-komunikačné technológie a zároveň podporiť vytváranie otvorených a priateľských vzťahov.

Programy vo všetkých triedach viedol p. Vincent Moroz z odboru Prevencie kriminality – ministerstvo vnútra SR.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)