Geologicko – paleontologický workshop

Tomášovský strom sa ako Klub Stromu života                pri ZŠ Tomášov zúčastnil workshopu v Bratislave,           v dňoch 3. – 4. apríla 2017.

Cieľom worshopu bolo oboznámiť sa so zaujímavými informáciami o živote v praveku, spoznať mnohé horniny a minerály, oboznámiť sa s prácou odborníkov, ktorí nám predstavili zaujímavé geologické a paleontologické lokality Slovenska. Odborné zázemie sme mali na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa naši študenti zúčastnili prednášky z úvodu do geológie a paleontológie, bola im sprístupnená zbierka hornín a minerálov. Mali možnosť pracovať v odbornom laboratóriu so vzorkami fosílií, ktoré po separácii skúmali pod mikroskopom. Pracovali s plastelínou, kera-plastom a špeciálnou sadrou na odlievanie si vzoriek skamenelín, ktoré si mohli vziať domov. Jeden celý blok bol venovaný aj návšteve Vedeckého parku UK, kde si mohli stretnúť s odborníkmi na počítačové 3D modelovanie. V rámci workshopu sme uskutočnili aj dobrodružnú výpravu na miesta treťohorného mora – Sandberg, ktorý je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.          Na záver naši žiaci prezentovali výsledky svojho poznania vo forme pripravenej posterovej prezentácie pred účastníkmi workshopu na tému, ktorú si vylosovali.

RS