Zápis do 1.ročníka ZŠ v Tomášove

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2021/2022 sa uskutoční nasledovne:

  1. Zákonný zástupca predškoláka vyplní elektronickú prihlášku do 9. apríla 2021
  2. Po spracovaní všetkých podaných prihlášok, dňa 12.apríla 2021, škola prostredníctvom e-mailovej správy oznámi zákonným zástupcom presný termín zápisu (dátum a čas).
    Miesto konania: Základná škola, Školská 7, Tomášov
    Podmienka vstupu: negatívny COVID test oboch zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní
    Účastníci konania: zákonní zástupcovia s dieťaťom
    Predložiť k nahliadnutiu: občianske preukazy zákonných zástupcov, rodný list predškoláka, ak máte – správy z CPPP a P alebo CŠPP.

Prihlasujú sa deti narodené do 31. augusta 2015.
Zapísané bude len dieťa, ktorého rodičia vyplnia elektronickú prihlášku (TU).

Ak pre svoje dieťa žiadate 
ODKLAD začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok,
nevypĺňate elektronickú prihlášku, ale

„Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky“ (TU)

Po vyplnení formulára žiadosti je potrebné žiadosť uložiť vo Vašom počítači pod menom Vášho dieťaťa (napr. Eva Veselá Odklad) a následne ju odoslať na e-mailovú adresu školy: zstomasov@zstomasov.sk,
prípadne ju vytlačiť a podpísanú zaslať poštou na adresu školy, v termíne   do 9. apríla 2021.
K žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je nutné dodatočne doložiť:
1. odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
2. odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP; CŠPP),
3. prípadne aj iné odporučenie.
Tieto odporučenia doručí zákonný zástupca, najneskôr do 15. júna 2021, osobne alebo poštou na adresu školy: Základná škola, Školská 7, 900 44  Tomášov.