Poklady prírody

Tomášovský strom

sa ako Klub Stromu života pri ZŠ Tomášov   zúčastnil workshopu v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 5. – 6. 6. 2017 s ubytovaním v priestoroch Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Program workshopu bol rozdelený do 50-minútových blokov, v ktorých boli predstavené jednotlivé národné parky. Naši žiaci sa opäť veľmi aktívne zapojili. Boli rozdelení do vekovo i rodovo heterogénnych 4-členných skupín, ktoré medzi sebou celé dva dni súťažili v získavaní bodov.                                                                                             Úvod každého bloku bol zameraný na intenzifikáciu pozornosti žiakov tak, že boli premietané erby rôznych sídel predmetnej oblasti NP a následne položené tri otázky smerujúce k odprezentovaným erbom. Následne došlo k udeleniu bodov podľa počtu správnych odpovedí. Po tejto úvodnej fáze nasledovalo krátke motivačné video o pred-metnom NP. Po jeho skončení nasledovala odborná prezentácia vedená lektormi.           Záver blok bol tiež súťažný a vždy iný. Spomeniem aspoň meranie Ph rôznych tekutín       s následným zatriedením do pripraveného grafu podľa sfarbenia, meranie azimutu, hranie scénok na vopred určené témy týkajúce sa environmentálneho charakteru, hlavolamy zamerané na priestorovú predstavivosť, rozpoznávanie stôp zvierat a pod.

Žiakov veľmi zaujalo hľadanie pokladu na zelených terasách ubytovacieho zariadenia    a nočné pozorovanie oblohy vrátane odborného výkladu.                                                     

                                                                                                                                                 RS