Zamestnanci školy

Riaditeľka:
Mgr. Zuzana Sarková

Zástupca riaditeľa školy:
RNDr. Imrich Bogár

ZOZNAM PEDAGÓGOV ŠKOLY:

Triednictvo:
1.A   Mgr. Martina Tkáčiková
1.B   Mgr. Lucia Tvarušková             Vedúca MZ
2.A   Mgr. Otília Lipková                  Vedúca školskej knižnice
2.B   Mgr. Henrieta Chrzanová          Školský časopis
3.A   Mgr. Marta Melková
3.B   Mgr. Renata Havrilová              Web školy – koordinátor
4.A   Mgr. Andrea Švorcová, PhD.   Školský zdravotník  I. stup.
4.B   Mgr. Marek Tesárik
5.A   Mgr. Silvia Rajnohová              Školský žiacky parlament
6.A   Ing.  Jana Habánová
6.B   Mgr. Jana Genšiniaková
7.A   Mgr. Alena Kyselicová
7.B   Mgr. Marian Katuš                   Vedúci PK prírodov. predmetov, koord. ENV
8.A   Mgr. Katarína Radová              Školské učebnice
9.A   Mgr. Ivona Pilinská                  Koordinátor prevencie (soc.-patolog. j.)
9.B   Mgr. Alexandra Staňová          Výchovný poradca
Bez triednictva:
Mgr. Dana Polyáková                        Vedúca PK jazykov a hum. predm.,
Mgr. Sergej Minčík                           Koordinátor FIG, školský zdravotník II. stup.
Mgr. František Mészáros                   Koordinátor VMR
Mgr. Andrea Bereczková-Mareková Koordinátor výchovných aktivít
Mgr. Marta Mészárosová                   Učiteľka NBV

Asistentka učiteľa:
Mgr. Viera Seidlová

Vychovávateľky ŠKD:
Silvia Vinczeová                    Odd.   I.  – 26 žiakov (1.A a 4.B)
Monika Stupková                   Odd.  II.  – 26 žiakov (1.B a 4.B)
Bc. Zdenka Fülöpová             Odd. III.  –26 žiakov (2.A a 4.A)
Katarína Kováčová                Odd. IV.  –25 žiakov (2.B a 4.A)
Stanislava Franková               Odd.  V.  –26 žiakov (3.A a 4.A)
Bc. Monika Prokopová          Odd. VI.  -26 žiakov (3.B a 4.A)

Správni zamestnanci:
Mária Sedláková
Alena Koláriková
Dušan Szeman
Iveta Kissová
Klaudia Árvová