Zamestnanci školy

Riaditeľka:
Mgr. Zuzana Sarková

Zástupca riaditeľa školy:
RNDr. Imrich Bogár

ZOZNAM PEDAGÓGOV ŠKOLY:

Triednictvo:
1.A    Mgr. Lucia Tvarušková                    Vedúca MZ
1.B    Mgr. Henrieta Chrzanová                Školský časopis, šk. zdravotník I. st.
2.A    Mgr. Eva Fedorová
2.B    Mgr. Otília Lipková                          Vedúca školskej knižnice
3.A    Mgr. Katarína Nagyová
3.B    Mgr. Dana Rebryová                        Školský rozhlas
4.A    Mgr. Marta Melková                        koordinátor proj. Strom života a ENV na I. st. ZŠ
4.B    Mgr. Renata Havrilová                    web školy – školské aktivity
5.A    Mgr. Alexandra Staňová                  Výchovný poradca
5.B    Mgr. Marian Katuš                           Vedúci PK prírodovedných predmetov
6.A    Mgr. Mária Čongrádyová                Web stránka školy – školský administrátor
6.B    Mgr. Katarína Radová                     Školské učebnice, Brejky, Šk. žiacky parlament
7.A    Mgr. Ivona Pilinská                          Koordinátor prevencie (soc.-patolog. j.)
7.B    Mgr. Lenka Maníková                      Koordinátor  ENV na II. st. ZŠ
8.A   Mgr. Andrea Švorcová, PhD.           Koordinátor VMR, šk. zdravotník  II. stup.
9.A   Mgr. Dana Polyáková                       Vedúca PK jazykov a humanitných predmetov
9.B   Mgr. Attila Nagy                                Portál „skolskysport“ 

  Bez triednictva:

Mgr. Alena Kyselicová
PaedDr. Róbert Brimich                          zastupovanie
Mgr. Vanesa Jandová                                 
Mgr. Peter Jankovič                                  Koordinátor vých. aktivít
Ing. Lili Takáts                                           Koordinátor FIG                                       
Mgr. Jana Kovaľová

Mgr. Andrea Bereczková-Mareková       MD
Mgr. Martina Bova Tkáčiková                 MD                         

 

ŠKD

Vedúca vychovávateľka:
Bc. Monika Prokopová                              6. odd.   – žiaci (3.B a 4.B)

Vychovávateľky:
Silvia Vinczeová                                          3. odd.   – žiaci (2.A a 4.A)
Monika Stupková                                        1. odd.   – žiaci (1.A a 4.A)
Bc. Zdenka Fülöpová                                 2. odd.   – žiaci (1.B a 4.B)
Katarína Kováčová                                     4. odd.   – žiaci (2.B a 4.B)
Stanislava Franková                                   5. odd.   – žiaci (3.A a 4.A)                                                                  

Správni zamestnanci:
Mária Sedláková
Alena Koláriková
Dušan Szeman
Iveta Kissová
Klaudia Árvová