Zamestnanci školy

Riaditeľka:
Mgr. Zuzana Sarková

Zástupca riaditeľa školy:
RNDr. Imrich Bogár

ZOZNAM PEDAGÓGOV ŠKOLY:

Triednictvo:
1.A   Mgr. Eva Fedorová                                  
1.B    Mgr. Lucia Tvarušková                    Vedúca MZ
2.A   Mgr. Otília Lipková                           Vedúca školskej knižnice
2.B   Mgr. Henrieta Chrzanová                Školský časopis, šk. zdravotník I. st.
3.A   Mgr. Marta Melková                         koordinátor proj. Strom života a ENV na I. st. ZŠ
3.B   Mgr. Renata Havrilová                     web školy – školské aktivity
4.A   Mgr. art. Barbora Šuláková
4.B   Mgr. Dana Rebryová                        Školský rozhlas
5.A   Mgr. Mária Čongrádyová                Web stránka školy – školský administrátor
5.B   Mgr. Katarína Radová                      Školské učebnice, Brejky, Šk. žiacky parlament
6.A   Mgr. Ivona Pilinská                          Koordinátor prevencie (soc.-patolog. j.)
6.B   Mgr. Lenka Maníková                      Koordinátor  ENV na II. st. ZŠ
7.A   Mgr. Andrea Švorcová, PhD.          Koordinátor VMR, šk. zdravotník  II. stup.
8.A   Mgr. Dana Polyáková                       Vedúca PK jazykov a humanitných predmetov
8.B   Mgr. Mgr. Nikola Dudášová           Portál „skolskysport“ 
9.A   Mgr. Alena Kyselicová  
9.B   Mgr. Marian Katuš                           Vedúci PK prírodovedných predmetov                  

Bez triednictva:

Mgr. Alexandra Staňová                          Výchovný poradca
PaedDr. Róbert Brimich                          zastupovanie
Mgr. Marek Jenčík                                    zastupovanie
Mgr. Peter Jankovič                                  Koordinátor vých. aktivít
Ing. Lili Takáts                                           Koordinátor FIG                                       
Mgr. Margita Švardová                             vyučovanie NBV

Mgr. Silvia Rajnohová
Mgr. Andrea Bereczková-Mareková       MD
Mgr. Martina Bova Tkáčiková                 MD                         

 

ŠKD

Vedúca vychovávateľka:
Bc. Monika Prokopová                              6. odd.   – 30 žiakov (3.B a 4.B)

Vychovávateľky:
Silvia Vinczeová                                          1. odd.   – 25 žiakov (1.A a 4.B)
Monika Stupková                                       2. odd.   – 24 žiakov (1.B a 4.B)
Bc. Zdenka Fülöpová                                 3. odd.   – 29 žiakov (2.A a 4.A)
Katarína Kováčová                                     4. odd.   – 29 žiakov (2.B a 4.A)
Stanislava Franková                                   5. odd.   – 27 žiakov (3.A a 4.A)                                                                  

Správni zamestnanci:
Mária Sedláková
Alena Koláriková
Dušan Szeman
Iveta Kissová
Klaudia Árvová