OZNAMY 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 bude 5. septembra 2016 o 8,00 hodine v areáli základnej školy. Žiaci si prinesú písacie potreby.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 6. 9.2016.


Úradné hodiny cez prázdniny:

04.07.2016  –  08.07.2016          od 8:30     do 12:00   hod.

11.07.2016                                       od 8:30     do 12:00   hod.

25.07.2016                                      od 8:30    do  12:00   hod.

01.08.2016                                      od 8:30    do  12:00   hod.

22.08.2016  –  31.08.2016           od 8:30     do  12:00   hod.


Letné prázdniny

od 1.7.2016 do 04.9.2016


Vážení rodičia a priatelia školy,

dňa 25.4.2016 o 16:30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v III. štvrťroku a súčasne sa uskutoční opakovaná voľba členov Rady školy pri ZŠ v Tomášove z rodičov žiakov školy, nakoľko voľby 19.4.2016 boli vyhlásené za neplatné pre nízku účasť oprávnených voličov. Kandidáta do rady školy za rodičov môže navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy a odovzdať jeho písomný súhlas s kandidatúrou do termínu konania volieb do 12:00 hod.

Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Vážení rodičia a priatelia školy,

opäť sa môžete rozhodnúť, či 2 % svojich daní z príjmov darujete neziskovej organizácii, alebo necháte štátu.

Preto Vás oslovujeme s prosbou o darovanie tejto čiastky pre Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole slovenskej v Tomášove. Vaším darom nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prostredie našej školy.
Ďakujeme za Vašu podporu.

                                                                                     Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


ZBER PAPIERA

25.4.   –    29.4.2016

Za pomoc vopred ďakujeme :)


Oznámenie

Funkčné obdobie doterajších členov Rady školy uplynie dňa 21.06.2016.

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. voľby členov Rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia Rady školy a riaditeľ školy určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb do 12:00 hod.

Riaditeľ školy písomne oznámi zriaďovateľovi školy, najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov Rady školy, mená a priezviská zvolených zástupcov Rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy rozhodne starosta obce Tomášov.

Termín volieb členov Rady školy pri ZŠ v Tomášove:

  • z pedagogických zamestnancov je 25. apríla 2016 o 13:30 hod.
  • z nepedagogických zamestnancov je 25. apríla 2016 o 13:00 hod.
  • z rodičov žiakov školy je 19. apríla 2016 o 17:00 hod., v prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov sa uskutočnia opakované voľby 25. apríla 2016 o 16:30 hod.

v budove ZŠ v Tomášove.


Zápis detí do 1. ročníka

Podľa § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa        § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a V SR č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole sa na našej ZŠ uskutoční zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2016/2017 v zákonom stanovenom období 1. – 30. apríla:

Dátum:   20. apríl 2016
Čas:        16:30 hod.   –     18:30 hod.
Miesto:  ZŠ Tomášov, Školská 7, 900 44 Tomášov

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

  1. a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa (na základe rodného listu dieťaťa)
  2. b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (na základe OP), kontakt

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách udeľujem z prevádzkových dôvodov

riaditeľské voľno

žiakom 5. až  8. ročníka školy na deň 6. apríla 2016.

Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Informácie pre rodičov

1) Dňa 18. januára 2016 bude od 17.00 hod. stretnutie rodičov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou ohľadne výberu stredných škôl a postupu pri podávaní prihlášok na SŠ. Súčasne budú možné aj konzultácie s triednou učiteľkou o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v 1. polroku.

2) Dňa 25. januára 2016 budú od 16.30 hod. triedne konzultácie pre rodičov (1. – 8. r.)

3) V šatni školy sa nahromadili prezuvky a rôzne kusy odevov, ktoré tu žiaci zabudli. Prosíme rodičov, aby si do konca budúceho týždňa prezreli tieto veci, vyložené v šatni a zobrali tie, ktoré patria ich deťom. Dňa 25. januára všetko, čo bolo nechané v šatni, bude vyložené na chodbe školy. Veci, ktoré zostanú aj po tomto termíne v škole, budú z hygienických a estetických dôvodov zlikvidované.

4) Výpis z vysvedčenia dostanú žiaci 29. januára (piatok) na poslednej vyučovacej hodine: 1. – 4. r. na štvrtej, 5 .- 9. r. na piatej. Potom sa vyučovanie končí. ŠKD bude v prevádzke ako obvykle.

5) 1. februára 2016 budú polročné prázdniny. Vyučovanie sa začne 2. februára (utorok).


Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy!

Srdečne Vás pozývame na predvianočné posedenie do Základnej školy v  Tomášove dňa 16.decembra 2015   od  15,00 hodine.

 Program:

  • Vianočné pohostenie
  • Vianočný program (2x – 15:30 a 17:00 )
  • Ponuka vianočných dekorácií
  • Burza použitých detských hračiek  „Tomášovský Dráčik“

                                                                                               Žiaci ZŠ a učiteľský zbor


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách udeľujem z prevádzkových dôvodov

riaditeľské voľno

všetkým žiakom školy na deň 8. január 2016. Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 11. januára 2016.

Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


VIANOČNÉ PRÁZDNINY:    23. december 2015  –  7. január 2016


Vážení rodičia,

dňa 16.11.2015 od 16,30 do 18,00 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie – Konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov v I. štvrťroku šk.r. 2015/2016.

Ďakujeme za Vašu účasť.


TESTOVANIE 5 – 2015

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov:
25. novembra 2015 (streda)

TESTOVANIE T5-2015 – základné informácie


 Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude 2. septembra 2015 o 8,00 hodine pred budovou školy. Žiaci si prinesú písacie potreby. Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2015.


Úradné hodiny cez prázdniny:

06.07.2015  –  10.07.2015          od 8:00     do 12:00   hod.

24.08.2015  –  28.08.2015         od 8:00     do 12:00   hod.


Letné prázdniny

od 1.7.2015 do 31.8.2015

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Školské aktivity od 22.6.2015  do  29.6.2015 budú trvať  pre I. stupeň do 11:10 a pre II. stupeň do 12:05 hod. ŠKD bude v prevádzke ako obvykle.

Slávnostné ukončenie šk. r. 2014/2015

bude 30.6.2015 od  7:30 –  do 9:00 hod. v areáli školy.
ŠKD bude v prevádzke  do 12:00 hod.

ŠKD cez prázdniny

Na základe zisťovania záujmu oznamujeme, že v júli 2015   ŠKD nebude v prevádzke pre nedostatočný počet záujemcov.


OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016