Beseda: „MEDZI NAMI DIEVČATAMI“ – ČAS PREMIEN

Dňa 18.2 sa konala online beseda: „MEDZI NAMI DIEVČATAMI“ – ČAS PREMIEN“ – pre dievčatá 7.A a 7.B. Jej cieľom bolo:

  • lepšie chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými budú dievčatá prechádzať alebo už prechádzajú a uvedomiť si, že tieto zmeny sú prirodzenou súčasťou ich vývoja
  • získať ucelené vedomosti o anatómii a fyziológii ľudského tela, osvojiť si správne názvoslovie rozmnožovacích orgánov a pochopiť súvislosti reprodukčného zdravia s budúcimi úlohami matky a otca
  • pochopiť menštruačný cyklus, ako prirodzenú súčasť života ženy – ako prejav zdravia
  • ponúknuť  dievčatám možnosti, ako v tomto období plnom zmien, posilňovať zdravé sebavedomie
  • pripraviť dievčatá na potrebnú zmenu hygienických návykov, ktoré súvisia s dospievaním a poskytnúť im informácie o výrobkoch dámskej hygieny a spôsobe ich používania.

Súčasťou besedy je aj balíček, ktorý dostanú dievčatá po návrate do školy.

Online besedu viedla kvalifikovaná  lektorka p. Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s.r.o. (Beseda bola v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom,  Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vychádzajú z Koncepcie sexuálnej výchovy pre žiakov základných škôl.)

(koor. prev. Mgr.I. Pilinská)