Základná škola Tomášov

Adresa:

Školská 7
900 44 Tomášov

Stránky boli presunuté sem: zstomasov.sk/novastranka

Organizácia vyučovania: 1. vyučovacia hodina 07.30 – 08.15 2. vyučovacia hodina 08.25 – 09.10 3. vyučovacia hodina 09.25 – 10.10 4. vyučovacia hodina 10.25 – 11.10 5. vyučovacia hodina 11.20 – 12.05 6. vyučovacia hodina 12.10 – 12.55 7. vyučovacia hodina 13.25 – 14.10 Organizácia prestávok po 1. vyučovacej hodine 08.15 – 08.25 po 2. vyučovacej hodine (desiatová) 09.10 – 09.25 po 3. vyučovacej hodine (veľká) 10.10 – 10.25 po 4. vyučovacej hodine 11.10 – 11.20 po 5. vyučovacej hodine 12.05 – 12.10 po 6. vyučovacej hodine 12.55 – 13:25

Pedagógovia Riaditeľka: Mgr. Zuzana Sarková Zástupca školy: RNDr. Imrich Bogár 1.A Mgr. Marta Kaszonyiová 2.A Mgr. Otília Lipková 3.A Mgr. Marta Mészárosová 4.A Mgr. Renata Havrilová 5.A Mgr. František Mészáros 5.B Mgr. Herta Kelemenová 6.A Ing. Michaela Luteránová 7.A Mgr. Ivana Hubáčová 8.A Mgr. Zuzana Čižmárová 9.A Mgr. Eva Košútová ZOZNAM PEDAGÓGOV ŠKOLY Mgr. Marta Kaszonyiová Mgr. Otília Lipková Mgr. Marta Mészárosová Mgr. Renata Havrilová Mgr. Zuzana Čižmárová Mgr. Herta Kelemenová Ing. Michaela Luteránová Mgr. Alena Baková Mgr. Ivana Hubáčová Mgr. František Mészáros Mgr. Sergej Minčík Mgr. Eva Košútová Mgr. Karol Wimmer Vychovávateľky ŠKD Bc.Fülöpová Zdenka Bc.Tvarušková Lucia Alexandra Lengyelová Správni zamestnanci Sedláková Mária Alena Koláriková Szalay František Kissová Iveta Méryová Andrea

Krúžky Žiaci majú možnosť pracovať v týchto záujmových útvaroch : Hudobno- spevácky krúžok (1.-9.roč.) – Mgr. Mészáros František Športové hry I. – Mgr. Sergej Minčík (chlapci ) Športové hry II. – Mgr. Sergej Minčík ( dievčatá ) Cvičenia z matematiky- 9.ročník- Mgr. Baková Alena Cvičenia zo SJL- 9.ročník- Mgr. Košútová Eva Hravá slovenčina – Mgr. Kelemenová Herta Tvorivá angličtina – II. stupeň – Mgr. Zuzana Čižmárová Ekokrúžok I. stupeň – Mgr. Renata Havrilová Mladý zdravotník – Mgr. Marta Mészárosová Hravá matematika – Mgr. František Mészáros ŠKD kúžky : pod vedením vychovávateliek ŠKD Detský svet Smelí rytieri Zručný indián

Projekty Škola sa venuje rôznym projektom ako: MODRÁ ŠKOLA STROM ŽIVOTA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA MATEMATICKÝ KLOKAN GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA CHEMICKÁ OLYMPIÁDA DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA ČERVENÉ STUŽKY EXPERT GENIALITY SHOW HRAVO ŽI ZDRAVO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky fyz IQ INFOVEK

Výchovné poradenstvo Konzultačné hodiny Streda: od 12:30 do 13:30 na telefónnom čísle: 0904 466 147 od 13:30 do 14:30 osobne v budove ZŠ Tomášov TESTOVANIE 9 – 2015 CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATYCH ROČNÍKOV: 15.apríla 2015 (streda) CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATYCH ROČNÍKOV: náhradný termín: 21.apríla 2015 (utorok) Výsledky Testovania 9 sú okrem iného, jedným z najdôležitejších kritérií prijatia na stredné školy. NEPREHLIADNITE! Vrámci realizácie prijímacieho konania do prvého ročníka študijných odborov stredných škôl pre školský rok 2015/2016 s účinnosťou od 1. septembra 2014 v § 62 zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) môže byť prijatý žiak: a) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách, ak má priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka do 2,0. Do priemeru sa nezapočítava priemer z vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. b) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia, ak má priemerný prospech do 2,0 z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základnej školy na konci druhého polroku siedmeho ročníka a na konci prvého polroku ôsmeho ročníka, c) do študijných odborov stredných odborných škôl s maturitou je to priemerný prospech do 2,75 z povinných vyučovacích predmetov na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka. Do priemeru sa nezapočítava priemer z vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov: Prihlášky na stredné školy Riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do 1.2.2015. Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2015! Talentové skúšky: 25.3. – 15.4.2015! Oba termíny sú rovnocenné. Riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2015. Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr : do 10.4.2015! 1.kolo prijímacích skušok: 11.5.2015, 14.5.2015 2.kolo prijímacích skúšok: 16.6.2015 – vyhlasujú stredné školy, ktoré nemajú dostatočný počet študentov – môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu školu, alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá škola naplnený Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou, dotazník záujmov, zručností môžete získať na internetových stránkach: www.svslm.sk, www.stredneskoly.eu, www.strednaskola.sk, www.povolania.eu, www.istp.sk, www.svetprace.sk, www.kamposkole.sk, www.pohnitesvetom,sk, www.vasaeuropa.sk, www.skoly-info.sk, www.infovek.sk, www.svsmi.sk, www.siov.sk