NOVINKY v šk.roku: 2011 / 2012     Stupeň: 


 
KONCOROČNÝ VÝLET ÔSMAKOV
8.A a 8.B

Záver školského roka je nepochybne spojený so školským výletom.V slnečnom a mimoriadne teplom konci júna nám padlo vhod filmové predstavenie v EUROVEI. Po absolvovaní predstavenia a dobrom obede sme sa presunuli do prístavu, nalodili sa na loď Prešov. Plavba po Dunaji na Devín bola zaujímavá a príjemná.... 
EXKURZIA DO ČOV TOMÁŠOV
6.ročník

Dňa 14.6.2012 sme absolvovali exkurziu do ČOV Tomášov. Exkurzia bola spojená s odbornou prednáškou, ktorú viedol pán Prof. Alexander Kaszonyi, PhD. z STU Bratislava. Okrem problematiky čistenia odpadovej vody v Tomášove,pán profesor priblížil žiakom aj iné environmentálne hodnoty ako faunu a flóru okolia Malého Dunaja. Touto cestou ďakujeme za spoluprácu. Ing. Michaela Luteránová... 
DEŇ DETÍ V ZOO
II.stupeň

Svoj sviatok MDD oslávili druhostupniari v peknom prostredí bratislavskej ZOO. Počasie nám prialo, páčili sa nám opice, leňochod a tigre. Najviac nás zaujal tiger- albín.Po prechádzke v ZOO sme si dali chutné a osviežujúce občerstvenie. ... 
BEH NA 800m
3.miesto pre Mirku Farkašovú 8.B

ZŠ J.G. Tajovského v Senci udelila diplom Mirke Farkašovej z 8.B za 3.miesto v behu na 800m.Srdečne blahoželáme!... 
DEŇ ZEME
Úprava okolia školy

S príchodom jari si pripomíname sviatok Dňa Zeme, ktorý sme zabsolvovali upratovaním školského areálu. Pomohli sme vyčistiť aj okolie obce a Malého Dunaja. ... 
OBVODNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY
3.miesto pre Mišku Takáčovú z 8.B

Miška Takáčová z 8.B sa umiestnila v obvodnom kole Matematickej olympiády MOZ- II - 8 na treťom mieste. Diplom jej udelilo Gymnázium A. Bernoláka v Senci.Viď príloha. Srdečne blahoželáme!...

    subor1_1335372475.pdf


 
DEŇ ZEME
Spolupráca s obcou Tomášov

Deň Zeme je príležitosťou pre našich žiakov spríjemniť si životné prostredie nielen v okolí školy, ale aj v obci Tomášov. Žitný ostrov je klenotom Podunajskej nížiny a svojou bohatou faunou a flórou sa radí medzi chránený ekosystém. Každoročne v spolupráci s Obecným úradom Tomášov a komisiou životného prostredia, sa naši žiaci zúčastňujú čistenia okolia Malého Dunaja. Pridajme sa všetci svojim pozitívnym postojom k prírode a chráňme prírodné hodnoty, ktoré ponechávame pre budúce generácie.Ing. Luteránová Michaela... 
VÍŤAZSTVO V OBVODNOM KOLE PYTAGORIÁDY P6
1. miesto pre nášho žiaka Tomáša Holíka zo 6.A

Ďalší krásny úspech z matematiky v riešení úloh pytagoriády obvodného kola získal žiak 6.A, Tomáš Holík. Suverénne si odniesol prvé miesto. Srdečne blahoželáme !Mgr. Alena Baková... 
OBVODNÉ KOLO PYTAGORIÁDY P8
Krásne druhé miesto pre Mirku Farkasovú

Dňa 29.3. 2012 sa uskutočnilo obvodné kolo matematickej pytagoriády P8, na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci. Naša žiačka Mirka Farkasová z 8.A si odniesla ocenenie za krásne II. miesto. Srdečne blahoželáme ! Mgr. František Mészáros... 
MONDAY 3
Výber školy má prvý mečbal !

V priložených súboroch máte k dispozícii prehľad o 9.A- Výber, najlepších strelcoch po treťom zápase....

    subor1_1333440245.pdf
    subor2_1333440245.pdf
    subor3_1333440245.pdf


 
NAJLEPŠÍ STRELCI
Monday Cup 2012

V priloženom súbore sa oboznámite s menami najlepších strelcov Monday Cup/u 2012....

    subor1_1333393876.pdf


 
FUTSALOVÉ ŠIALENSTVO SA OPÄŤ VRÁTILO
Priebeh zápasov, výber a najlepší strelci

V priložených súboroch máte k dispozícii detailne popísané dramatické súboje odohrané na palubovke našej školskej telocvične. ...

    subor1_1333393490.pdf
    subor2_1333393490.pdf
    subor3_1333393490.pdf


 
EURÓPA V ŠKOLE
Žiačka 8.A Kristína Franková si prevzala cenu

Dňa 23.3.2012 si žiačka 8.A Kristínka Franková prevzala cenu za 2. miesto v obvodnom kole súťaže Európa v škole, v literárnej tvorbe- III. kategória.Cenu si prevzala na slávnostnom udeľovaní v Základnej škole J.G. Tajovského v Senci.V priloženom súbore máte k nahliadnutiu Kristínkinu prácu, ktorou reprezentovala našu školu.Srdečne blahoželáme!...

    subor1_1332833798.pdf


 
AKO NÁJSŤ A DOSIAHNUŤ AMBÍCIE, 8.A a 8.B
Výchovné poradenstvo

Prednáška sa začala osvojovaním základných pojmov. Ako si správne stanoviť ciele pomocou Konceptu Ježka od Jima Collinsa.Následne sa ôsmaci rozprávali o dosahovaní cieľov, smerovaniu k cieľu a zodpovednosti za svoje výkony, život a prácu.23.3.2012... 
RACIONÁLNE METÓDY UČENIA 8.A a 8.B
Výchovné poradenstvo

Základným mottom prednášky je NAUČIŤ SA AKO SA MÁME UČIŤ. Obsahom prednášky boli štýly učenia, spôsoby učenia, vizuálny , fonetický typ učenia, postupy pri učení a zefektívnenie učenia.23.3. 2012... 
PREDNÁŠKA V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA
Šikanovanie, agresor v triede

V rámci výchovného poradenstva pokračoval cyklus prednášok v šiestom ročníku. V spolupráci s pánom Valachom z Centra výchovného poradenstva v Senci, žiaci rozoberali problematiku šikanovania a kyberšikanovania.Pán Valach vysvetlil žiakom rozdiel medzi bitkou a šikanovaním.Definoval pojem agresor, ako ho spoznať, jeho správanie a čím je podmienené toto správanie.Žiaci sa dozvedeli, čo robiť a aké prostriedky použiť proti šikanovaniu. Ako spolu súvisí ľudská hrdosť, sebavedomie, dominancia a šikanovanie.14.3.2012... 
LYŽIARSKY KURZ V LIPTOVSKOM JÁNE
5.marec- 10.marec, triedy 7.A a 7.B

Naši siedmaci absolvovali lyžiarsky kurz v malebnom prostredí Nízkych Tatier. Svoje dojmy Vám podrobne popísala v priloženom súbore, žiačka 7. B Mirka Mareková. Fotodokumentácia je dôkazom skvelej prípravy budúcich lyžiarov. Mgr. Kristián Lesko...

    subor1_1332488322.pdf


 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Školské kolo, druhý stupeň

Žiaci z II. stupňa nám predviedli svoje umenie v prednese poézie a prózy. Až 21 detí sa zúčastnilo školského kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutocnilo 12. marca 2012. Súťažili v dvoch kategóriách. Nakoniec sa do okresného kola v Senci prebojovali žiačky Mária Simonicsová zo 7.A (II. kategória) a Miška Takáčová z 8.B (III. kategória). Mgr. Sedláčková Zuzana ... 
ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE
Projekt na hodine občianskej náuky v 6.A

Žiaci 6.A spracovali osvojené vedomosti o štátoch EÚ do projektov. Následne vyhotovili zo svojich prác tematickú nástenku. Mgr. Herta Kelemenová... 
SPOLUPRÁCA RODIČOV A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY
Projekt horenie a hasenie na hodine chémie a informatiky

Tému horenia a hasenia požiarov preberali siedmaci na hodine chémie.Dnes vedia zadefinovať chemickú reakciu prebiehajúcu za prítomnosti vzdušného kyslíka. Siedmaci dokážu na hodine chémie pripraviť penový hasiaci prístroj, popísať postup pri hasení požiaru.Zaujímavá téma oslovila aj rodičov, ktorí sa spolu so svojimi deťmi zapojili do spracovania projektu o horení a hasení. Podrobne nám popísali svoje aktivity v hasičských zboroch pôsobiacich v ich obci.Navštívili seneckých požiarnikov, s ktorými spracovali krátku reportáž. Vyvrcholením projektu boli prezentácie hodnotené na hodine informatiky. Ďakujeme rodičom za spoluprácu Ing. Michaela Luteránová... 
VÍŤAZSTVO V OBVODNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
Ďalší úspech nášho žiaka Tomáša Polonca z 5.A

Tomáš Polonec sa zúčastnil okresného kola geografickej olympiády v Senci. V kategórii I získal prvenstvo, nádherné 1. miesto.Srdečne blahoželáme !Mgr.Kristián Lesko...

    subor1_1330449199.pdf


 
ZDRAVÁ VÝŽIVA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Odborná prednáška v rámci vyučovania biológie

Cyklus prednášok pre siedme ročníky zahájila pani Varjasiová témou : Zdravá výživa a správny životný štýl.Informácie o tráviacej sústave, ktorú preberali žiaci na biológii si tak doplnili na odbornej prednáške so zravotníčkou.Pani Varjasiová poskytla žiakom aj odborné konzultácie. Siedmakov téma veľmi zaujala, kládli otázky, prezerali si prezentáciu a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s odborníčkou.Aj takto sa realizuje na našej škole spolupráca s rodičmi. Ďakujeme! Mgr. Baková Alena... 
VÍŤAZSTVO V OBVODNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY
Miroslava Mareková 7.B

Prvenstvo v obvodnom kole dejepisnej olympiády v Senci si odniesla Mirka Mareková zo 7.B. Mirka vyhrala v tejto súťaži vo svojej kategórii a získala krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme ! Mgr. Sedláčková Zuzana...

    subor2_1329339487.pdf


 
RADOSŤ Z OBROVSKÉHO ÚSPECHU
Obvodné kolo dejepisnej olympiády v Senci

Našim žiakom sa opäť darilo v riešení dejepisných úloh. Dňa 1.februára 2012 sa zúčastnili obvodného kola v Senci. Mirka Farkasová z 8.B získala 7.miesto. Simonka Tóthová z 8.A sa umiestnila na 6. mieste. Imi Šándor z 9.A obsadil výborné 2.miesto. Tešíme sa spolu s Vami a srdečne blahoželáme! Mgr. Sedláčková Zuzana ...

    subor1_1329339533.pdf


 
EXPERT- GENIALITY SHOW
Vedomostná súťaž

V tomto školskom roku sa po prvýkrát naša škola zapojila do vedomostnej súťaže :,,Expert- geniality show." V uvedenej súťaži existuje iba školské kolo, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci, na základe vzdelávacích výsledkov. V celkovom slovenskom hodnotení skončili naši žiaci veľmi úspešne.Ich umiestnenie, výber tém si pozrite v priloženom súbore. Mgr. Hubáčová Ivana...

    subor1_1328885884.pdf


 
EFEKTÍVNA KOMINUKÁCIA
Prednáška 8.2.2012

7.ročníky absolvovali prednášku a cvičenia na tému : Efektívna komunikácia s p. Valachom z Centra výchovného poradenstva v Senci. Žiaci boli veľmi spokojní s formou prednášky, kládli otázky, boli otvorení a téma ich zaujala.Uvedené ročníky boli vybrané z toho dôvodu, že prechádzajú zložitým obdobím dospievania, komunikácia a vzťahy medzi žiakmi bývajú napäté a konflikty riešia nie vždy vhodnou formou. Ďalšou prednáškou bude téma : Šikana v 5.A triede dňa 2.3.2012. Výchovná por. Mgr. Hubáčová ... 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Obvodné kolo

V obvodnom kole MO dňa 25.01.2012 dosiahol Tomáš Polonec, žiak 5.A vynikajúce 3. miesto.Srdečne blahoželáme !... 
ZDRAVÝ SPÔSOB ŽIVOTA
Životný štýl v mojej rodine

Piataci na hodine občianskej náuky spracovali projekt o zdravom spôsobe života. Informácie hľadali doma vo svojej rodine.V škole ich spoločne roztriedili. Výsledok ich práce zdobí triednu nástenku. Mgr.Kelemenová Herta ... 
VÝTVARNÉ PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV
Kalendár obce Ivanka pri Dunaji

Základná umelecká škola dlhoročne spolupracuje s našou školou.Žiaci ZŠ Tomášov vykazujú veľmi pekné výsledky. Ich práce sú súčasťou obecného kalendára obce Ivanka pri Dunaji.... 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Školské kolo

Dňa 16.12.2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Podujatie zožalo úspech. Už veľký počet prihlásených detí príjemne prekvapil a svedčil o tom, že prevláda u nich aj záujem o históriu. Olympiáda sa vydarila. V kategórii E (7. ročník) sa na 1. mieste umiestnila žiačka Mirka Mareková. V kategórii D (8. ročník) na 3. mieste skončila Miška Takáčová, 2. miesto získala Mirka Farkasová a na 1. mieste sa z tejto kategórie umiestnila Simonka Tothová. V kategórii C (9. ročník) získal 1. miesto Imi Šándor. Žiaci však s riešením náročných dejepisných úloh neskončili. Niektorí zo zúčastnených postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2012 v Sen... 
SÚŤAŽ V PEČENÍ SACHEROVEJ TORTY
Nemecký jazyk

Žiaci 6.A triedy piekli rakúsku špecialitu- Sacherovu tortu.Podľa receptu, ktorý sme si preložili na hodinách nemčiny.Pripravili sme si suroviny a pred dňom sv. Mikuláša napiekli túto skvelú dobrotu.Súťaže sa zúčastnili títo žiaci:Diana Simonová, Vanda Borsová,Adam Schulz, Lenka Erséková, Kristína Kapronczaiová.Tortám sa hodnotil najskôr estetický vzhľad a po rozkrájaní 6.A ochutnávala kvalitu a hlasovala.Jednoznačným víťazom sa stala torta č.2 aj vzhľadom aj chuťou. Upiekli ju Lenka s Kristínkou a za víťazstvo ich čaká 15.12. vo Viedni sladká odmena- pravá Sacherova torta. Mgr. Hubáčová Ivana... 
MIKULÁŠSKE TVORIVÉ DIELNE
Gastronómia, šport a zábava

Pre žiakov druhého stupňa pripravili pedagógovia zaujímavý Mikulášsky deň. Pripravovali sme kompletné vianočné menu.O voňavú kapustnicu sa postarala pani učiteľka Mgr. Baková, ktorá ju spolu so žiakmi pripravovala vo velikánskom kotli.Zemiakový šalát a ovocný čaj mali na starosti deviataci. So svojou pani učiteľkou Mgr. Hubáčovou naaranžovali vianočný stôl pre cca 80 žiakov.Voňavé rezne k šalátu pripravila 8.A s pani učiteľkou Ing. Luteránovou.Šiestaci vyrábali pomazánky a pukance, ktoré ochutnávali počas sledovania vianočnej rozprávky.Pri tejto činnosti im asistovala pani Schulzová. Piataci a siedmaci relaxovali pri počúvaní vianočných kolied a ochutnávaní sladkých dobrôt, zdobili si triedu... 
ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE ŠALIANSKY MAŤKO
Vyhodnotenie

V jesenných mesiacoch sme na hodinách literatúry dostali za úlohu pripraviť si prednes nejakej povesti. Táto súťaž bola určená pre piatakov, šiestakov a siedmakov. Na začiatku novembra sa uskutočnili triedne kolá. Tí najšikovnejší postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 30.11.2011. Škola pre nás určila na súťaž piatu triedu. V druhej kategórii, ktorú tvorili piataci, sa na prvom mieste umiestnila Simona Lászlóová, ktorá bude reprezentovať našu školu na okresnom kole v Senci. Na druhom mieste sa umiestnila Veronika Mandalíková a na treťom Natália Hukelová. V tretej kategórii, ktorú tvorili šiestaci a siedmaci, sa na prvom mieste umiestnila Mária Simonicsová, ktorá bude tiež reprezen... 
VIANOČNO- ČOKOLÁDOVÁ VIEDEŇ
Čokoládovňa, Technické múzeum, Vianočné trhy

Vianočno-čokoládovú Viedeň vychutnávali žiaci 8.A, 8.B a 9.A. Exkurzia sa začala v čokoládovni HAUSWIRTH, Wien- Kittsee. Prednáškou spojenou s videom sa začala prehliadka výrobne najkvalitnejšej čokolády a výrobkov z nej. Žiaci mali možnosť ochutnať niektoré produkty , ktoré boli pastvou pre oči. Po voňavej prehliadke sme sa presunuli do Technického múzea vo Viedni. Expozícia hračiek, činností človeka a vývoja práce nás veľmi zaujala. V poobedňajších hodinách sme sa presunuli na známe Viedenské vianočné trhy. Na radnici sme mali možnosť nahliadnuť do tvorivých dielní ako vznikajú rôzne dobroty a ozdoby štedrovečerného stola. Domov sme sa vrátili večer ,plní dojmov a bohatých zážitkov. Mgr.Hu... 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Rasizmus a diskriminácia

Žiaci 9.A absolvovali prednášku na tému Rasizmus a diskriminácia.Téma deviatakov zaujala, kládli prednášajúcemu rôzne otázky, páčilo sa im hlavne to, že si mnohé pojmy ujasnili.Mgr. Hubáčová Ivana... 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Alternatívne riešenie konfliktov

V pláne výchovnej poradkyne školy Mgr. Hubáčovej Ivany sú zahrnuté prednášky s odborníkmi na danú problematiku.8.A a 8.B otázkami zahrnuli prednášajúceho pána Valacha. ... 
SPOLUPRÁCA S OBECNÝM ÚRADOM TOMÁŠOV
Občianska náuka, beseda s pánom starostom Jozefom Szalayom

V šiestom ročníku sa na hodine Občianskej náuky uskutočnila beseda so starostom obce Tomášov, pánom Jozefom Szalayom.Žiaci sa tak dozvedeli ako pôsobí obecná samospráva,rozprávali sa o živote obce a kládli otázky priamo pánovi starostovi. Touto cestou ďakujeme za spoluprácu. Mgr. Kelemenová Herta... 
DEJEPIS
Dejepisná exkurzia v Spolku sv. Vojtecha v Trnave

16. novembra 2011 absolvovali žiaci 5.A a 7.B dejepisnú exkurziu v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí z dejepisu, náboženstva i literatúry. Formou prezentácie im porozprávali o histórii Spolku, mali možnosť navštíviť knižnicu, archív, tlačiareň a vydavateľské oddelenie. Dozvedeli sa, aké staré knihy a rukopisy sa tu nachádzajú, ako vzniká kniha či noviny. Každého z nich potešil knižný darček, ktorým ich pracovníci SSV obdarovali. PhDr. Zuzana Greňová a Mgr. Zuzana Čižmárová.... 
PIATACI A KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI
Dôchodcom

Naši piataci už ukázali, že sú talentovaní a nelení sa im naučiť i čo-to navyše, aby potešili Tomášovčanov. 29. septembra 2011 vystúpili s kultúrnym pásmom Dôchodcom, kde predniesli básne a zaspievali obľúbené ľudové piesne starším jubilantom z obce. S podobným programom potešili aj starších 27. októbra 2011 v miestnom kultúrnom dome pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Naďalej zostávajú aktívni a v týchto dňoch pripravujú pásmo pre jubilantov, ktorí oslávia tzv. zlatú svadbu. Prezentovať ho budú 29. novembra 2011. PhDr. Zuzana Greňová, Mgr. František Mészáros...

    subor1_1321610479.pdf


 
NOVINKY DEJEPIS 5.A
Kaštieľ v Tomášove

V piatackom dejepise sa žiaci učia o hmotných, písomných a obrazových pamiatkach. Sami prišli s iniciatívou navštíviť miestny barokový kaštieľ v Tomášove. Keďže nám to vedenie Art Hotel Kaštieľa umožnilo, navštívili sme ho 10. novembra 2011. Najprv sme sa poprechádzali v miestnom parku, kde nás zaujali krásne sfarbené stromy, hlavne ginko, a besiedka, potom sme mali možnosť nazrieť do vnútra kaštieľa, prejsť sa po jeho salónikoch, vidieť zaujímavé miestnosti a fotografie kaštieľa v minulosti. V závere exkurzie sme sa stretli aj s populárnou slovenskou speváčkou Zuzanou Smatanovou, ktorá predchádzajúci deň krstila v tomášovskom kaštieli svoje nové CD. Chceme aj touto cestou vedeniu Art Hotel ...

    subor1_1321610036.pdf


 
ZAKOMPONOVANIE PRIEREZOVÝCH TÉM VO VYUČOVANÍ
Finančná gramotnosť, Matematika 6.A

Urobili sme si imaginárny obchod, precvičovali si zaokrúhľovanie, sčítanie a odčítanie desatinných čísel. Mgr. Baková Alena... 
MALVICE, KQSTKOVICE A BOBULE 6.A
Biológia a gastronomické zručnosti

Z každého druhu malvíc, kôstkovíc a bobúľ sme pripravili kulinárske tajomstvo.Cez naše ruky a zmysly sa nové učivo sladko uložilo v hlavičke. Mgr. Baková Alena... 
DEŇ JABLKA, 4.OKTÓBER
Biológia

Ochutnávka domácich štrudiel a ovocných čajov prilákala na chodby školy mnohých spolužiakov. Nádherná vôňa okúzlila Deň jablka a celú 5.A. Aj takto voňavo a chutne trávime biológiu .....Mgr. Baková Alena ... 
EKOKRÚŽOK
Envirojeseň

Tohoročná jeseň nám dopriala pekné slnečné dni. V rámci ekokrúžku sme sa vybrali na jesennú prechádzku a zozbierali opadané listy, ktoré sme spoznávali a zatriedili. Čo sa dá vyrobiť pre potešenie, aká nádhera? Pozrite sa...Mgr.Alena Baková... 
ČERVENÉ STUŽKY
Prednáška v Centre drogových závislostí pre 9.A

Dňa1 9.októbra 2011 sa uskutočnila odborná prednáška pre žiakov 9.A v Centre pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2,Bratislava.Škola podporuje environmentálne hodnoty, ochranu života a zdravia, preto žiaci vyrobili z odpadového materiálu darčeky, ktoré sa môžu využiť v preventívnom programe.
Ing. Michaela Luteránová ... 
ZAKOMPONOVANIE PRIEREZOVÝCH TÉM VO VYUČOVANÍ
Regionálna výchova

Moja obec, môj región je názov projektu, ktorý spracovali žiaci na hodine občianskej náuky. Každý žiak zozbieral informácie o svojom rodisku a okolí, kde žije. Z fotodokumentácie a materiálov z internetu vyhotovili žiaci nástenku.Následne každý odprezentoval svoju prácu.
Mgr. Kelemenová Herta... 
ZAKOMPONOVANIE PRIEREZOVÝCH TÉM VO VYUČOVANÍ
Environmentálna výchova a ochrana života a zdravia

Na hodinu biológie sme si priniesli rôzne druhy zeleniny, ktorú sme spolu s rodičmi dopestovali v našich záhradách. Dozvedeli sme sa ako blahodárne vplýva zelenina na naše zdravie a pripravili sme z nej rôzne nátierky, ktorými sme ponúkli aj pedagogický zbor. Podarili sa nám, boli vynikajúce!
Mgr. Baková Alena... 
EXKURZIA PD BUDMERICE
Environmentálna výchova

Žiaci siedmych ročníkov absolvovali exkurziu PD Budmerice. Získali nové informácie o chove a ošetrovaní zvierat, ochutnali čerstvé mlieko a videli ako sa spracováva. Najlákavejší bol pohľad na najmenšie prírastky.
Mgr. Baková Alena ... 
ZAKOMPONOVANIE PRIEREZOVÝCH TÉM VO VYUČOVANÍ
Environmentálna výchova a ochrana života a zdravia

Na hodine biológie žiaci spoznávali rôzne odrody jabĺk, spôsoby pestovania,ošetrovania stromov a plodov. Po prednáške spojenej s prezentáciou nasledovala ochutnávka plodín.
Mgr. Baková Alena... 
CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Predchádzanie vzniku drogových závislostí

Dňa 5. októbra 2011 sa žiaci 8.A a 8.B zúčastnili odbornej výučby v problematike preventívnej, liečebnej a poliečebnej starostlivosti v oblasti závislostí. Výkon výučby sa realizoval zo strany Centra pre liečbu drogových závislostí v rámci úloh Národného programu boja proti drogám. Fotodokumentáciu z prednášky s pani Mgr.Ivanou Szemzö, priamo v Centre pre liečbu drogových závislostí máte k nahliadnutiu v galérii. Ing. Luteránová Michaela...


 
 
Akademický rok:
 
 

2013 / 2014

2012 / 2013

2011 / 2012

2010 / 2011

2009 / 2010

2008 / 2009

 
 
staršie články